AKTUALNOŚCI: 


Spotkanie inicjujące przygotowania do IV Kongresu Kuratorskiego

31 stycznia 2024r. w Ministerstwie Sprawiedliwości odbyło się spotkanie inicjujące przygotowania do IV Kongresu Kuratorskiego, który planowany jest w II połowie bieżącego roku. Komitetowi naukowemu Kongresu przewodniczyć będzie prof. dr hab. Marek Konopczyński dr h.c. - Pełnomocnik Ministra Sprawiedliwości do Spraw Nieletnich, który od wielu lat wspiera merytorycznie kuratorską służbę sądową w organizacji najważniejszych wydarzeń naukowych.


III SYMPOZJUM RESOCJALIZACJA W PRAKTYCE- AUTORSKIE PROJEKTY ODDZIAŁYWAŃ
  • Koło Pedagogiki Resocjalizacyjnej Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, 
  • Zakład Psychopedagogiki Resocjalizacyjnej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie,
  • Zarząd Główny Stowarzyszenia Penitencjarnego’’ Patronat’’

Zapraszają do wzięcia udziału w bezpłatnym sympozjum dotyczącym różnych doświadczeń praktyków w pracy resocjalizacyjnej.

Które odbędzie się 4 grudnia 2023 roku w godzinach 9:00-14:30

PLIK DO POBRANIA:


VII Ogólnopolskie Forum Dobrych Praktyk #10sekund – reaguj na przemoc

20 listopada 2023 godz. 10:00 - 15:00
Wydarzenie w formule ONLINE

PLIK DO POBRANIA:


KONFERENCJA: 
KURATORZY SĄDOWI
WYZWANIA – OCZEKIWANIA – MOŻLIWOŚCI

PLIK DO POBRANIA:


Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Resocjalizacja nieletnich w Ośrodkach Kuratorskich – szanse i wyzwania” Lublin, 20 kwietnia 2023 r.


Nie instytucja.
Dom dla Młodzieży.
Debiut w rozwiązywaniu problemu bezdomności młodzieży i młodych dorosłych3
 

W lipcu 2022 roku Fundacja po DRUGIE otworzyła nowe miejsce – Dom dla Młodzieży – w którym w jednym czasie schronienie i pomoc może otrzymać 16 osób. Oferta jest skierowana do młodzieży i młodych dorosłych (18-25 lat), którzy doświadczają kryzysu bezdomności lub są nią zagrożeni. Wśród mieszkańców są kobiety, mężczyźni, również osoby LGBTQ+.

PLIK DO POBRANIA:


Zaproszenie do wzięcia udziału w V Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej ,,Społeczna działalność na rzecz więźniów i ich rodzin'' – 20.02.2023 

Fundacja na Rzecz Rozwoju Probacji „PROBARE" zaprasza do wzięcia udziału w: 
V Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej ,,Społeczna działalność na rzecz więźniów i ich rodzin''.

PLIK DO POBRANIA:


POROZUMIENIE Z KRAJOWĄ RADĄ KURATORÓW 

W dniu 23 września 2022r. w Warszawie w budynku Ministerstwa Sprawiedliwości Al. Ujazdowskie 11 zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Fundacją na Rzecz Rozwoju Probacji PROBARE i Krajową Radą Kuratorów.


Gratulacje i podziękowania 

Gratulacje i podziękowania dla Pani nadinsp. dr hab. Iwony Klonowskiej, prof. WSPol Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie

 


Sympozja, konferencje 

Kontynuacje i nowe inicjatywy Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Dziękujemy za możliwość współpracy z Uniwersytetem przy tych wydarzeniach ważnych dla praktyków i osób naukowo zajmujących się zagadnieniami resocjalizacji.


Posiedzenie Krajowej Rady Kuratorów V Kadencji. 

W dniu 9 czerwca 2022roku odbyło się ostatnie posiedzenie Krajowej Rady Kuratorów V Kadencji. W posiedzeniu brała udział Pani Jolanta Diduszko-Biskup, p.o. Naczelnika Wydziału Kurateli w Departamencie Wykonania Orzeczeń i Probacji Ministerstwa Sprawiedliwości. 


Wszyscy za UKRAINĄ!

W imię wolności, niepodległości, suwerenności, nienaruszalności granic, praw do samostanowienia! Przeciw okrucieństwu, agresji i wojnie!
 
PLIKI DO POBRANIA:


ŹRÓDŁO:
http://kurator.info/2022/01/10/osiemnasta-ogolnopolska-biesiada ... 
http://kurator.webd.pl/
Osiemnasta Ogólnopolska Biesiada Kuratorów Sądowych

Początek każdego nowego roku, to przede wszystkim okazja do składania sobie życzeń wszelkiej pomyślności na każdy z nadchodzących dni roku, który właśnie się rozpoczął. Niemniej jednak od osiemnastu już lat, początek nowego roku niezmiennie kojarzy się z jeszcze jedną rzeczą. Otóż to także okazja, sposobność, ale i tradycja do poinformowania o zbliżającej się kolejnej Biesiadzie Kuratorskiej.


ŹRÓDŁO: http://kurator.info/2021/12/02/zagrozony-jak-kurator-sadowy ..
Zagrożony jak kurator sądowy – raport z badań Centralnego Instytutu Ochrony Pracy

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, będący najważniejszą jednostką badawczą w kraju zajmującą się analizą zagrożeń w miejscu pracy, dokonał analizy zagrożeń związanych z pracą kuratora sądowego oraz opracował zalecenia służące ich ograniczaniu.


Kuratorska służba sądowa przed i w czasie pandemii COVID-19

Funkcjonowanie kuratorskiej służby sądowej przed i w czasie pandemii COVID-19, to najnowsza publikacja, autorstwa Roberta Opory i Łukasza Wirkusa, znanych z wielu opracowań dotyczących kuratorów sądowych. Książka składa się części teoretycznej, metodologicznej oraz empirycznej i ukazuje wyniki badań dotyczących właśnie funkcjonowania Kuratorskiej Służby Sądowej przed i w czasie pandemii.

Dużym atutem jest to, że ta naukowa monografia jest bezpłatnie dostępna w Repozytorium CeON, a można ją ściągnąć poprzez identyfikator:

https://depot.ceon.pl/handle/123456789/20783 

Autorzy, serdecznie dziękując wszystkim kuratorom sądowym, którzy wzięli udział w badaniu, podkreślają, że uzyskane wyniki badań stanowią swoistą diagnozę aktualnej sytuacji ze szczególnym nastawieniem na technologie komunikacyjno-informatyczną, wykorzystywaną przez kuratorów sądowych. Mają również nadzieję, że publikacja ta będzie stanowić inspirację dla badaczy zachodzących zmian podczas pandemii oraz osób zainteresowanych kuratelą sądową.

WARTO ZOBACZYĆ:


Jak co roku Fundacja na Rzecz Rozwoju Probacji "Probare" wzięła udział w ogólnoświatowej kampanii 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży. Kampania w Polsce jest promowana i koordynowana przez Fundację po DRUGIE, która na co dzień pracuje z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym, w szczególności bezdomnością.

W 2021 w kampanii uczestniczyło aż 286 podmiotów z całej Polski, które przez 19 dni listopada realizowały w swoim środowisku działalnia edukacyjne i profilaktyczne. Ich celem jest budowanie świata, w którym nie ma przyzwolenia na przemoc.
Kampanijne działania zostały podsumowane na VI Ogólnopolskim Forum Dobrych Praktyk. Forum razem z Agnieszką Sikorą, prezeską Fundacji po DRUGIE otworzył Andrzej Martuszewicz, prezes Fundacji "Probare".


Ogólnopolska Konferencja Naukowa z okazji 50 – lecia Ośrodka Kuratorskiego nr 1 w Słupsku przy Sądzie Rejonowym w Słupsku

Ogólnopolska Konferencja Naukowa z okazji 50 – lecia Ośrodka Kuratorskiego nr 1 w Słupsku przy Sądzie Rejonowym w Słupsku „Ośrodek kuratorski – miejsce, misja, potencjał w systemie sprawiedliwości” 

  • 2 grudnia 2021 r., godz. 9.30 – 16.00.

tryb online z powodu sytuacji pandemicznej na platformie clickmeeting.


Konferencja „Nowoczesne państwo – nowoczesna kuratela. 20 lat ustawy o kuratorach sądowych”
 
W dniu 8 września 2021 roku w Auli Centrali NFZ w Warszawie odbyła się konferencja „Nowoczesne państwo – nowoczesna kuratela. 20 lat ustawy o kuratorach sądowych”, zorganizowana z inicjatywy Krajowej Rady Kuratorów, przy współudziale Fundacji na Rzecz Rozwoju Probacji PROBARE. 

25 CZERWCA - DZIEŃ KURATORA SĄDOWEGO

Praca kuratora jest piękna, ale wymagająca, oznacza codzienne stawanie wobec ludzkich problemów, bezsilności i bezradności.
Oferując swój profesjonalizm, a także wielkie serce, pasje, życzliwość oraz odpowiedzialność za podejmowane decyzje i los konkretnego człowieka budzicie Państwo szacunek i uznanie społeczeństwa.
Życzymy wszystkim kuratorom wiele osobistej i zawodowej satysfakcji, realizacji wszelkich zamierzeń, a także wiele sił w szlachetnej i ofiarnej służbie na rzecz społeczeństwa.


20 lat ustawy
 
27 lipca 2021 r. minie 20 lat od uchwalenia ustawy o kuratorach sądowych, zgodnie z którą, kuratorzy realizują zadania o charakterze wychowawczo-resocjalizacyjnym, diagnostycznym, profilaktycznym i kontrolnym, związane z wykonywaniem orzeczeń sądu.

SEMINARIUM:
WIĘŹ - w imię dziecka i rodziny.
Macierzyństwo nastoletnich i usamodzielniających się dziewcząt.

 
Zapraszamy do udziału w dwudniowym seminarium organizowanym przez Fundację po DRUGIE, które w całości zostanie poświęcone problematyce wczesnego, nastoletniego macierzyństwa (również tacierzyństwa).

WIĘŹ - w imię dziecka i rodziny.
Macierzyństwo nastoletnich i usamodzielniających się dziewcząt.

Poniżej wstępny program wydarzenia, który będziemy uaktualniać i uzupełniać w najbliższych dniach.


Zawód kuratora sądowego w Polsce: praca, misja, pasja, przygoda?
 
„Zawód kuratora sądowego w Polsce: praca, misja, pasja, przygoda? Rozważania o stanie obecnym i przyszłości kurateli sądowej w Polsce na podstawie wyników badań własnych" to publikacja objęta honorowym patronatem Prof. zw. dr. hab. Marka Konopczyńskiego, Krajowej Rady Kuratorów oraz Fundacji na rzecz Rozwoju Probacji PROBARE dotycząca zawodu Kuratora Sądowego i Jego roli w społeczeństwie.

Komunikat Prezydium Krajowej Rady Kuratorów
 
 

PLIKI DO POBRANIA:


 


 

ZBIÓRKA ZAKOŃCZONA

Zwracamy się z gorącą prośbą i apelem do wszystkich kuratorów sądowych w Polsce o wsparcie akcji i dokonywanie dobrowolnych wpłat, w dowolnej wysokości, w terminie do 20 maja 2020 roku, na subkonto uruchomione przez Fundację dla potrzeb akcji:

43 1600 1462 1020 8571 4000 0003
W tytule przelewu proszę podać
"Darowizna COVID-19. Kuratorzy sądowi służbie zdrowia".

ZOBACZ WIĘCEJ >>>


100 – lecie kurateli sądowej w Polsce
 
W roku 2019 polscy kuratorzy sądowi w całym kraju uroczyście obchodzili jubileusz 100 – lecia kurateli sądowej w Polsce organizując konferencje, koncerty oraz uroczyste zgromadzenia. W uroczystościach brali udział zapraszani przez kuratorów przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości, samorządowcy, przedstawiciele świata nauki oraz instytucji, z którymi kuratorzy współpracują wykonując swoje zadania. W obchodach uczestniczył również Andrzej Martuszewicz, były wieloletni Przewodniczący Krajowej Rady Kuratorów, a obecnie Prezes Fundacji na rzecz rozwoju probacji PROBARE.

Ważne konferencje w Gdańsku
 
W ostatnim czasie w Gdańsku odbyły się dwie ważne konferencje, w których Fundację PROBARE reprezentował Andrzej Martuszewicz. W dniach 24 – 25 października 2019 r. na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego odbyła się II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Człowiek w Obliczu Prawa, 100 – lecie wzajemnych doświadczeń nauki i praktyki”, na którą zapraszała prof. zw. dr hab. Beata Pastwa – Wojciechowska Kierownik Zakładu Psychologii Osobowości i Psychologii Sądowej Uniwersytetu Gdańskiego.

Fundacja Po Drugie wraz z partnerami organizuje w dniach 20 i 21 listopada 2019
 
IV Ogólnopolskie Forum Dobrych Praktyk pt. „Dzieci i młodzież w obliczu przemocy – profilaktyka i interwencja”. Forum, które odbędzie się w tym roku w Wawerskim Centrum Kultury w Warszawie, będzie okazją do podsumowania tegorocznej kampanii społecznej „19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży”, do zdobycia nowych doświadczeń oraz poznania dobrych praktyk i tworzenia sieci współpracy w zakresie przeciwdziałania przemocy.  

Współpraca kuratorów sądowych
 
W siedzibie Krajowej Rady Kuratorów w Warszawie przy ul. Chopina 1 odbyło się 17 października 2019r. spotkanie podmiotów zrzeszających kuratorów sądowych i działających na rzecz rozwoju kurateli sądowej w Polsce. Wzięli w nim udział przedstawiciele samorządu zawodowego, stowarzyszeń, fundacji i ogólnopolskiego związku zawodowego.

100 – lecie kurateli sądowej

W roku 2019 w całym kraju trwają obchody 100 – lecia kurateli sądowej. Z tej okazji organizowane są konferencje, szkolenia oraz uroczyste zgromadzenia kuratorów. W części z nich uczestniczył osobiście Prezes Fundacji PROBARE Andrzej Martuszewicz, były Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kuratorów, były Przewodniczący Krajowej Rady Kuratorów.

Ogólnopolskie seminarium „Przyczyny, decyzje, interwencje”

Andrzej Martuszewicz oraz dr Łukasz Kwadrans w dniach 20 – 22 maja 2019 r. wzięli udział w Ogólnopolskim seminarium „Przyczyny, decyzje, interwencje”, które odbyło się Kazimierzu Dolnym, a dotyczyło przyczyn, form i narzędzi wsparcia w kryzysie bezdomności młodzieży i młodych dorosłych.

Plakaty z okazji 100 - lecia kurateli sądowej w Polsce

W 2019 r. przypada setna rocznica powstania instytucji kurateli sądowej w Polsce, która została utworzona Dekretem Naczelnika Państwa Polskiego, twórcy II Rzeczypospolitej, Józefa Piłsudskiego. Z tej okazji planowane są różne wydarzenia mające uczcić tę okoliczność.
Fundacja na Rzecz Rozwoju Probacji "PROBARE" wraz z Krajową Radą Kuratorów podjęła inicjatywę opracowania i wydrukowania ze środków Fundacji plakatów okolicznościowych, informujących o okrągłej rocznicy powstania kurateli sądowej w Polsce.

III Kongres Kuratorski - Poznań 2019

W dniach 25 - 26 lutego 2019 r. w Poznaniu odbył się III Kongres Kuratorski pod hasłem „Polska kuratela sądowa XXI wieku. Z tradycji wyrasta przyszłość". Kongres, którego organizatorem była Krajowa Rada Kuratorów i Wielkopolskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych wraz z innymi stowarzyszeniami kuratorskimi oraz Fundacją PROBARE, został objęty honorowym patronatem Ministra Sprawiedliwości. Uczestniczyło w nim około 300 kuratorów sądowych z całej Polski, a także przedstawiciele Prezydenta RP, Sejmu, Senatu, rządu, Ministerstwa Sprawiedliwości, Rzecznik Praw Dziecka, przedstawiciel Rzecznika Praw Obywatelskich i Trybunału Konstytucyjnego oraz liczna grupa przedstawicieli świata nauki. 

Uchwała Senatu w 100 rocznicę utworzenia w Polsce instytucji kurateli sądowej

W dniu 14 lutego 2019 r. Senat RP podjął okolicznościową uchwałę wyrażającą uznanie kuratorom sądowym za zaangażowaną pracę w służbie państwu i społeczeństwu polskiemu oraz uznającą, że dotychczasowy model kurateli powinien być popierany i rozwijany. 

SEMINARIUM: Młodzież bez dachu nad głową. Młodzież ze „złej” rodziny. Młodzież z instytucji. Młodzież w pętli uzależnienia.
 
Przyczyny, decyzje, interwencje – ogólnopolskie seminarium dotyczące przyczyn, form i narzędzi wsparcia w kryzysie bezdomności młodzieży i młodych dorosłych

III Ogólnopolskie Forum Dobrych Praktyk na temat „Przemoc wśród młodzieży. Między rodziną a instytucją”.

Dnia 14 grudnia 2018 r. w Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie Pan Andrzej Martuszewicz, Prezes Fundacji na Rzecz Rozwoju Probacji PROBARE uczestniczył w III Ogólnopolskim Forum Dobrych Praktyk na temat „Przemoc wśród młodzieży. Między rodziną a instytucją”. 

Międzynarodowa konferencja What works?
 
W dniach 11-12 października 2018 r. na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego odbyła się Międzynarodowa konferencja What works?, której organizatorem było Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych FRONTIS. Na konferencji licznie wystąpili goście polscy oraz zagraniczni – kuratorzy sądowi, oficerowie probacyjni, kryminolodzy, psycholodzy, prawnicy oraz pedagodzy. Konferencja była okazją do dialogu, debaty, wymiany doświadczeń oraz refleksji nad tym co w polskiej kurateli działa, jaka jest jej kondycja, czy odpowiada ona na wyzwania współczesności. Wydarzeniu towarzyszyły wystawy, spektakle, wycieczki po Wrocławiu oraz uroczysta kolacja jubileuszowa. Poniżej link do informacji o konferencji:
http://kurator.info/2018/11/25/relacja-z-wroclawskiej-konferencji/ 

Przemoc wśród młodzieży. Między rodziną a instytucją.
III Ogólnopolskie Forum Dobrych Praktyk

 
Forum stanowi przestrzeń wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie profilaktyki i interwencji przemocy, której zarówno ofiarą jak i sprawcą jest młodzież. Głównym celem działania jest udoskonalanie narzędzi i metod pracy z dziećmi i młodzieżą oraz służbami integracji społecznej i nauczycielami.

Jubileusz 35-lecia pracy naukowej
prof. zw. dr hab. Marka Konopczyńskiego 


W dniu 26 listopada 2018 r. na Uniwersytecie w Białymstoku odbyła się konferencja naukowa „Współczesne dylematy resocjalizacyjne – w stronę twórczej resocjalizacji”, podczas której dyskutowano o resocjalizacji i stanie badań nauki w perspektywie pedagogiki i pracy socjalnej oraz uczczono jubileusz 35 - lecia pracy naukowej prof. Marka Konopczyńskiego, autora metody pracy z młodzieżą zwanej twórczą resocjalizacją.

Seminarium Standardy pracy ośrodków kuratorskich 

Przedstawiciele Fundacji na Rzecz Rozwoju Probacji „Probare”: Prezes Fundacji Andrzej Martuszewicz oraz dr Łukasz Kwadrans w dniu 11 lipca 2018 r. uczestniczyli w Seminarium "Standardy Pracy Ośrodków Kuratorskich".  
Co warto podkreślić było to pierwsze spotkanie o charakterze szkoleniowym dla kierowników ośrodków kuratorskich. Przedsięwzięcie zostało zorganizowane przez Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka, Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie oraz Dziekana Wydziału Nauk Społecznych Akademii Pomorskiej w Słupsku.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa – Edukacja dla rozwoju – edukacja w rozwoju – teoria i praktyka 

W dniach 24 – 25 maja 2018 r.w Centrum Konferencyjnym Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa – Edukacja dla rozwoju – edukacja w rozwoju – teoria i praktyka. Osiągnięcia – ważne perspektywy pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk oraz Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, zorganizowana przez Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Jubileusz prof. dr. hab. Teodora Szymanowskiego 

Andrzej Martuszewicz uczestniczył w uroczystościach z okazji 85 -lecia urodzin i 60 - lecia pracy naukowej i dydaktycznej Pana Profesora Teodora Szymanowskiego, które odbyły się w dniu 26 stycznia 2018 r. w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie. Piękną laudację wygłosił dr Teodor Bulenda. 

Spotkanie Zespołu Pedagogiki Resocjalizacyjnej działającego przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN 

Przedstawiciele zarządu Fundacji PROBARE: Andrzej Martuszewicz, Łukasz Kwadrans oraz Grażyna Rybicka uczestniczyli w spotkaniu Zespołu Pedagogiki Resocjalizacyjnej działającego przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, które odbyło się w dniu 5 marca 2018 r. na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego http://www.knped.pan.pl/index.php?option=com_content&view=article&id= 71&Itemid=48

Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Senatu RP

Andrzej Martuszewicz Prezes Fundacji PROBARE uczestniczył w dniu 13 lutego 2018 r. w posiedzeniu Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Senatu RP, poświęconej m.in. propozycji wpisania polityki państwa wobec młodzieży, jako podmiotu polityki rodzinnej. 

Podziękowanie od Rzecznika Praw Dziecka 

Rzecznik Praw Dziecka złożył podziękowania Przedstawicielom Fundacji PROBARE za udział w pracach Zespołu ds. Opracowania Standardów Pracy Ośrodków Kuratorskich. Andrzej Martuszewicz oraz Łukasz Kwadrans w okresie od 31 maja 2017r. do 12 października 2017r. uczestniczyli w pracach zespołu, któremu przewodniczyła Pani Agnieszka Rękas - główny konsultant ds. prawnych w Biurze Rzecznika Praw Dziecka.

Obrady Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka

Prezes Fundacji PROBARE Andrzej Martuszewicz uczestniczył w dniu 13 grudnia 2017 r. w obradach Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, która rozpatrywała sprawozdanie Podkomisji Nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o wykonywaniu niektórych czynności organu centralnego w sprawach rodzinnych z zakresu obrotu prawnego na podstawie prawa Unii Europejskiej i umów międzynarodowych (druk nr 1827). 

VII Ogólnopolska Konferencja Ekspercka Fundacji ITAKA dotycząca zaginionych osób dorosłych i dzieci  

Dnia 23 listopada 2017r. Andrzej Martuszewicz Prezes Fundacji PROBARE uczestniczył w VII Ogólnopolskiej Konferencji Fundacji Itaka, która odbyła się w sali konferencyjnej Biura Rzecznika Praw Obywatelskich przy ul. Długiej 23/25 w Warszawie.

Posiedzenie Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zbadania zgodności z Konstytucją Ustawy o zmianie Ustawy o Kuratorach Sądowych Sygn. akt Kp 4/15  

W dniu 5 października 2017r. odbyła się kolejna rozprawa Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wniosku Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej złożonego w trybie art. 122 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej o zbadanie zgodności: ustawy z dnia 9 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o kuratorach sądowych z art. 121 ust. 3 oraz art. 122 ust. 1 w związku z art. 7 i art. 95 ust. 1 Konstytucji. Na sali oprócz składu orzekającego jedyną obecną osobą był Prezes Fundacji PROBARE Andrzej Martuszewicz.

Szanowni Państwo,  

uprzejmie informuję, że w dniu 15.11.2017r. nakładem Wydawnictwa Adam Marszałek w Toruniu ukazała się książka pod moją redakcją naukową pt. Wybrane programy resocjalizacyjne w praktyce kuratorów sądowych, która jest kolejnym ważnym krokiem w budowaniu profesjonalnego wizerunku Kuratorskiej Służby Sądowej.

Książka została poświęcona pamięci dra Tadeusza Jedynaka, a na temat jego działalności i zasług dla KSS napisałem kilka słów we wstępie od redaktora książki.


Resocjalizacja, Readaptacja, Reintegracja  

W dniach 17 – 19 września 2017 roku odbyła się IV Konferencja Naukowa z cyklu Forum Resocjalizacji na temat: RESOCJALIZACJA, READAPTACJA, REINTEGRACJA – SPOŁECZNY TEATR POZORÓW zorganizowana przez Stowarzyszenie Schola Humana, Fundację PEDAGOGIUM, Młodzieżowe Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu oraz Katedrę Pedagogiki Specjalnej i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku.

Fundacja "Probare" w pracach parlamentarnych  

Jedną z form działalności Fundacji Na Rzecz Rozwoju Probacji "PROBARE" jest aktywność na forum Parlamentu, gdzie propagujemy kary wolnościowe, ideę probacji oraz wspieramy dobre rozwiązania związane z ochroną rodziny i praw dziecka. Przedstawiciele Zarządu Fundacji są zapraszani do pracy w różnych komisjach parlamentarnych.

Zespół ds. opracowania standardów pracy ośrodków kuratorskich  

W okresie od 31 maja 2017r. do 12 października 2017r. funkcjonował powołany przez Rzecznika Praw Dziecka Zespołu ds. opracowania standardów pracy ośrodków kuratorskich. W pracach tego zespołu uczestniczyli przedstawiciele Fundacji na Rzecz Rozwoju Probacji "PROBARE" - Panowie Andrzej Martuszewicz i Łukasz Kwadrans.

Nawiązanie współpracy kuratorów sądowych okręgu białostockiego z Uniwersytetem w Białymstoku  

Z inicjatywy Fundacji Na Rzecz Rozwoju Probacji PROBARE – w dniu 26 maja 2017r. na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku odbyło się spotkanie kuratorów i przedstawicieli świata nauki, które zostało zorganizowane przez Kierownika Katedry Pedagogiki Specjalnej i Kierownika Zakładu Twórczej Resocjalizacji, Pana prof. zw. dr hab. Marka Konopczyńskiego. Wśród obecnych byli przedstawiciele władz Wydziału Pedagogiki i Psychologii UwB : Dziekan Pan dr hab. Mirosław Sobecki, Prodziekan ds. Studiów Dziennych Pan dr Krzysztof Czykier oraz Kurator Okręgowy przy Sądzie Okręgowym w Białymstoku Pan Andrzej Rzepniewski a także  ...

III Międzynarodowy Kongres Praw Dziecka i Konferencja Korczakowska  

W odpowiedzi na zaproszenie Rzecznika Praw Dziecka RP, Pana Marka Michalaka, Prezes Fundacji PROBARE wziął udział w III Międzynarodowym Kongresie Praw Dziecka i VII Międzynarodowej Konferencji Korczakowskiej. Uroczystości zorganizowano w Warszawie w dniach 13 -16 września przez RPD RP i Międzynarodowe Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka pod przewodnictwem Batii Gilad.

„Stop przemocy! Nie jesteś sam.”  

Jednym z zadań Fundacji Na Rzecz Rozwoju Probacji „PROBARE” jest działalność na rzecz rodziny i upowszechnianie ochrony praw dziecka. Prezes Fundacji Pan Andrzej Martuszewicz wziął udział w Konferencji dydaktycznej z udziałem młodzieży, na którą został zaproszony przez Prezesa Sądu Okręgowego w Łodzi oraz Kuratora Okręgowego. Konferencja zatytułowana „Stop przemocy! Nie jesteś sam” odbyła się 22 czerwca 2017 roku w Sądzie Okręgowym w Łodzi. Uczestniczyli w niej uczniowie, nauczyciele i wychowawcy, a także przedstawiciele środowiska kuratorów pionu rodzinnego i sędziów. 

Narada szkoleniowa Horyzonty resocjalizacji   

W dniu 10 maja 2017r. na terenie Schroniska dla Nieletnich i Zakładu Poprawczego w Warszawie - Falenicy odbyła się narada szkoleniowa Horyzonty resocjalizacji. Oddziaływania resocjalizacyjne na nieletnich w nurcie inkluzji społecznej, której organizatorem było Schronisko dla Nieletnich i Zakład Poprawczy w Warszawie – Falenicy oraz Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie.

Konferencja "Skuteczni Razem - Interdyscyplinarna Współpraca Służb w Readaptacji Społecznej Skazanych"   

Rada Terenowa d.s. Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym przy Sądzie Okręgowym w Łodzi dla Sądów Okręgowych w Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim i Sieradzu, której sekretarzem jest nasza koleżanka z-ca Kuratora Okręgowego Grażyna Rybicka, była organizatorem Konferencji "Skuteczni Razem - Interdyscyplinarna Współpraca Służb w Readaptacji Społecznej Skazanych". 

I Ogólnopolskie Forum Dobrych Praktyk „Profilaktyka przemocy wobec dzieci i młodzieży”   

9 marca 2017 r. w Łodzi na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego ul. Pomorska 46/48 odbyło się I Ogólnopolskie Forum Dobrych Praktyk „Profilaktyka przemocy wobec dzieci i młodzieży”. Organizatorem Forum była Fundacja po DRUGIE wraz z partnerami - Wydziałem Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego oraz Fundacją na Rzecz Rozwoju Probacji – Probare. 

IX HALOWY TURNIEJ OŚRODKÓW KURATORSKICH APELACJI WROCŁAWSKIEJ POD HONOROWYM PATRONATEM PANA ANATOLA GULA PREZESA SĄDU OKRĘGOWEGO W ŚWIDNICY  

To już IX edycja naszej zabawy z piłką. Tak jak w latach poprzednich Turniej odbył się dzięki wsparciu Pana Bogdana Kożuchowicza Burmistrza Miasta Świebodzice i dotacji z programu Upowszechniania Kultury Fizycznej i Sportu. Tegoroczną imprezę honorowym patronatem objął Pan Anatol Gul Prezes Sądu Okręgowego w Świdnicy. Zeszłoroczna edycja była bardzo emocjonująca, przypomnę że do wyłonienia najlepszego bramkarza turnieju potrzebne były rzuty karne. Rok temu turniej wygrał OK. nr 1 z Wałbrzycha. W tym roku potwierdzili swoją dominację i również wygrali.

Profilaktyka przemocy wobec dzieci i młodzieży
I Ogólnopolskie Forum Dobrych Praktyk  

 
Forum stanowi przestrzeń wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie profilaktyki przemocy wobec dzieci i młodzieży. Głównym celem działania jest udoskonalanie narzędzi i metod pracy z dziećmi i młodzieżą oraz służbami integracji społecznej i nauczycielami.

Profesor Marek Konopczyński w gronie INFANTIS DIGNITATIS DEFENSORI  

Miło mi poinformować, że profesor pedagogiki resocjalizacyjnej, wiceprzewodniczący Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN - Marek Konopczyński został odznaczony przez Rzecznika Praw Dziecka Odznaką Honorową za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka, która jest darem wdzięczność za jego działalność w duchu korczakowskiej pedagogii, a więc troski o prawa dziecka, ich poszanowanie i respektowanie w różnych dziedzinach naszej codzienności.

Spotkanie reprezentantów Fundacji, przedstawicieli kuratorów okręgu warszawsko-praskiego ze Stowarzyszeniem Samopomocy Bursa im. H. Ch. Kofoeda.  

W dniu 23 września 2016 roku, z inicjatywy Fundacji na Rzecz Rozwoju Probacji "Probare", odbyło się spotkanie reprezentantów Fundacji, przedstawicieli kuratorów okręgu warszawsko-praskiego ze Stowarzyszeniem Samopomocy Bursa im. H. Ch. Kofoeda.

Konferencja na temat „Konsekwencji prawno –społecznych uzależnień”  

Andrzej Martuszewicz Prezes Zarządu Fundacji Probare oraz Grażyna Rybicka członek Zarządu Fundacji, wzięli udział w Konferencji na temat „Konsekwencji prawno –społecznych uzależnień”, która odbyła się 7 września 2016 roku w Sądzie Okręgowym w Łodzi http://www.lodz.so.gov.pl/konferencja-naukowa-o...

DZIEŃ KURATORA SĄDOWEGO
- Wyróżnienia dla członków Zarządu Fundacji


W dniu 22 czerwca 2016r. w ramach uroczystych obchodów Dnia Kuratora Sądowego w Ministerstwie Sprawiedliwości odbyło się uroczyste VIII posiedzenie Krajowej Rady Kuratorów IV kadencji. Dzień Kuratora Sądowego, ustanowiony został przez Krajową Radę Kuratorów III kadencji Uchwałą nr 15 z dnia 18 czerwca 2011 roku dla uczczenia dnia 25 czerwca 1929 roku w którym Minister Sprawiedliwości przekształcił instytucję społecznych opiekunów sądowych ( powołanych w 1919 roku przez Naczelnika Państwa) w etatowych kuratorów nieletnich. Tym samym, po raz pierwszy do polskiego obiegu prawnego wprowadzone zostało pojęcie kuratora.

Współczesne tendencje w resocjalizacji

W dniach 9-10 maja 2016 r. w centrum konferencyjnym Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego odbyła się II międzynarodowa konferencja nt. „Współczesne tendencje w resocjalizacji”. Konferencja została zorganizowana we współpracy z licznymi ośrodkami naukowymi z Polski i z zagranicy oraz  organizacjami pozarządowymi, w tym  Fundacją na Rzecz Rozwoju Probacji „PROBARE”, a patronat honorowy nad tym wydarzeniem objął Minister Sprawiedliwości.

Anglo-Polish Conference

W dniach 18-20 maja 2016r. w Londynie przebywała delegacja Ministerstwa Sprawiedliwości RP. Oprócz spotkań z władzami konsularnymi i nieformalnych konsultacji z przedstawicielami kancelarii adwokackich odbyła się przede wszystkim konferencja dotycząca możliwości współpracy w zakresie postępowań opiekuńczych.

Spotkanie z norweskimi służbami korekcyjnymi

Uprzejmie informuję, że dnia 25 maja 2016 roku w siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości, odbyło się spotkanie kuratorów reprezentujących norweską Służbę Korekcyjną w ramach projektu współfinansowanego ze środków funduszy norweskich: „Upowszechnienie stosowania kar nieizolacyjnych i środków probacyjnych w systemie sądownictwa karnego”, z przedstawicielami kuratorskiej służby sądowej okręgu warszawsko-praskiego.

Zawód kuratora sądowego w Polsce: ,,praca?, misja?, pasja?, przygoda???

Fundacja na Rzecz Rozwoju Probacji PROBARE objęła Honorowym Patronatem badania, które mogą owocować poszerzeniem wiedzy ,która jest niezbędna do odpowiedzialnego promowania zawodu Kuratora Sądowego i Jego roli w społeczeństwie. Poniżej zamieszczamy apel autorek przedmiotowych badań

Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy Kuratorzy,

Zwracamy się do Was z prośbą o poświęcenie kilku chwil i wzięcie udziału w prowadzonych przez nas badaniach, których wyniki chciałybyśmy zaprezentować w przygotowywanej przez nas publikacji na temat wizerunku i zawodu kuratora sądowego w Polsce.


OŚRODKI KURATORSKIE - prośba o wypełnienie ankiet

Szanowni Państwo, Kuratorzy Sądowi, Koleżanki i Koledzy,

w 2012 roku, przy wsparciu PEDAGOGIUM WSNS oraz Krajowej Rady Kuratorów, odbyła się pierwsza i dotąd jedyna konferencja naukowa dotycząca ośrodków kuratorskich, która zgromadziła wszystkich zainteresowanych tą ideą pracy z nieletnimi, a także była znaczącym sukcesem uzmysławiającym miejsce naszej służby działającej na rzecz dzieci i młodzieży niedostosowanej społecznie oraz ich rodzin.


Kuratorzy Okręgowi
Delegaci do Krajowej Rady Kuratorów
Kuratorzy Zawodowi


Szanowni Państwo!

Podstawowym celem statutowym Fundacji na Rzecz Rozwoju Probacji "PROBARE" jest wspieranie rozwoju i promocja kurateli sądowej w Polsce. Podsumowując aktywność w 2015r. przedstawiamy Państwu nasze najważniejsze działania w ubiegłym roku.
Fundacja w 2015r. kontynuowała podpisaną w 2014r. umowę ubezpieczenia grupowego NW ( z T.U. Generali) także ofertę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z możliwością pokrywania kosztów pomocy prawnej (z T.U.i.R. WARTA). Obie propozycje ubezpieczenia są skierowane wyłącznie do zawodowych kuratorów sądowych.


I Konkurs Wiedzy o Zdrowiu pod Honorowym Patronatem Prezesa Sądu Okręgowego w Świdnicy p. Waldemara Kusia  
 
W dniu 11.12.2015 r w sali konferencyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu odbyła się pierwsza edycja Konkursu Wiedzy o Zdrowiu pod Honorowym Patronatem Prezesa Sądu Okręgowego w Świdnicy p. Waldemara Kusia. Konkurs skierowany był do wychowanków Ośrodków kuratorskich z okręgu świdnickiego. 

  POZOSTAŁE INFORMACJE: 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Przemoc w rodzinie – konteksty prawne, społeczne i profilaktyczne”  

Relacja z Kongresu Sędziów Sądów Rodzinnych  

Pożegnanie Doroty Szpakowskiej-Kulka  

„Twarze depresji. Nie oceniam. Akceptuję” - rusza kampania o depresji

Inauguracja roku akademickiego 2015/2016 w WSNS PEDAGOGIUM w Warszawie

Spotkanie Zarządu Fundacji "Probare" z przedstawicielem Duńskiego Komitetu Helsińskiego

Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji społeczno-naukowej pt. Kurator sądowy w zredukowanej czy poszerzonej rzeczywistości?..

Kuratorzy Okręgowi
Delegaci do Krajowej Rady Kuratorów
Kuratorzy Zawodowi

Aktywność, inicjatywy, działania, projekty...

Spotkanie zarządu Fundacji z prof. zw. dr hab. Markiem Konopczyńskim Rektorem PEDAGOGIUM

Seminarium: Świadoma readaptacja wychowanek i wychowanków opuszczających placówki resocjalizacyjne - mechanizmy, standardy, wyzwania

II Kongres Kuratorski

XVI Kongres Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce "Sądownictwo rodzinne - pozycja i zadania w perspektywie zmian legislacyjnych"

Prezes Fundacji "PROBARE" odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski

Nowe, specjalne oferty ubezpieczeń dla zawodowych kuratorów sądowych

"Bajki bez granic - kuratorzy sądowi czytają bajki dzieciom"

Trwają prace organizacyjne nad II-gim Kongresem Kuratorskim

Nasza fundacja

Łukasz Kwadrans
Ilona Fajfer-Kruczek

Diagnoza i metodyka w pracy kuratorów rodzinnych

Książka "Diagnoza i metodyka w pracy kuratorów rodzinnych" autorstwa Łukasza Kwadransa i Ilony Fajfer-Kruczek jest wynikiem badań zleconych przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości. Jak wskazuje w recenzji wydawniczej prof. Tomasz Bajkowski z Uniwersytetu w Białymstoku, "dostrzeżono w niej potrzebę opisu i diagnozy działalności prowadzonej przez kuratorów sądowych, metod pracy wychowawczo-resocjalizacyjnej i profilaktycznej w sprawach rodzinnych i nieletnich. 

Współcześnie brakowało takiego opracowania przygotowanego przez pedagogów, traktującego o metodyce pracy resocjalizacyjnej, a nie komentującego czy interpretującego stosowanie przepisów prawa. W opracowaniu podjęto próbę określenia metod i technik zbierania danych, informacji do diagnozy i wywiadów środowiskowych, a także metod i technik stosowanych przez kuratorów sądowych". Jak wyraźnie podkreśla w recenzji wydawniczej dr Jan A. Malinowski (Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy), "badania zostały zrealizowane z dużą starannością, poczynając od ich właściwego przygotowania w warstwie koncepcyjnej, doboru próby badawczej, a kończąc na rzetelnej prezentacji uzyskanych wyników, poprawnej analizie wyłonionego do kwerendy materiału, tj. dokumentów w postaci głównie akt wykonawczych kuratorów sądowych. Sama analiza akt została wysoce zobiektywizowana dzięki wykorzystaniu ankiety opracowanej w tym celu". 

Publikacja zawiera program oddziaływania wychowawczo-resocjalizacyjnego i profilaktycznego dla kuratorów rodzinnych, a kończą ją wnioski de lege lata oraz rekomendacje i zalecenia de lege ferenda. Książka rekomendowana jest wszystkim Czytelnikom zainteresowanym problematyką pedagogiki resocjalizacyjnej, prawa, pracy socjalnej, zarówno w wymiarze teoretycznym, jak i praktycznym. Może stać się inspiracją do wzbogacenia warsztatu pracy kuratorów sądowych i przedstawicieli instytucji z nimi współpracujących.

LINKI DO WYDAWNICTWA:


Zasoby osobiste młodzieży nieprzystosowanej społecznie

Zagadnienia dotyczące uwarunkowań nieprzystosowania społecznego stanowią częstą problematykę prac badawczych i naukowych w Polsce, jednak analiza tego problemu w kontekście zasobów, jakie posiada młodzież nieprzystosowana, wydaje się na tym polu sfragmentaryzowana.

Autorzy, którzy podejmują się badań związanych z młodzieżą przejawiającą symptomy demoralizacji i popełniającą czyny karalne, skupiają się na przyczynach dezadaptacji młodych ludzi czy znaczeniu różnych problemów w ich życiu. 

W naszym przekonaniu, aby działania naprawcze były skuteczne, powinno się analizować funkcjonowanie młodzieży nieprzystosowanej z perspektywy posiadanych przez nią zasobów. Sądzimy, że istnieje wysoka potrzeba diagnozowania zasobów osobistych i społecznych młodzieży, ponieważ mogą być płaszczyzną odbicia, która będzie sprzyjać kształtowaniu zachowań akceptowanych i rozwojowi tożsamości zintegrowanej.

ZOBACZ WIĘCEJ:


Polska kuratela sądowa na przełomie wieków
… w Oficynie Impuls

Oficyna Wydawnicza „Impuls“ nie ustaje w pracy, by do rąk Czytelników trafiały wciąż nowe publikacje z zakresu pedagogiki — świeżą nowoś prezentujemy w poniższej wiadomości oraz na łamach naszego serwisu. Oficyna Wydawnicza „Impuls” rusza – jak zwykle – z pomocą, w tegorocznych nowościach prezentujemy ważny tytuły dla środowiska prawniczego i nie tylko.

Pamiętajcie też, by zapoznać się z nowościami prezentowanymi na naszej stronie: http://www.impulsoficyna.com.pl

Proponowana książka stanowi jedną z nielicznych publikacji na rynku polskim, które odnoszą się do zagadnień kurateli sądowej. Trudno zatem czytelnikowi nie mieć niedosytu związanego z mało eksplorowanymi poznawczo zagadnieniami dotyczącymi kurateli sądowej czy też wzajemnego oddziaływania na siebie kuratorów i ich podopiecznych. Truizmem już się staje stwierdzenie, że w tej dziedzinie potrzebujemy kolejnych publikacji, które z jednej strony rzetelnie i profesjonalnie opisywałyby aktualny stan kurateli sądowej, a z drugiej zaś koncentrowały się na stojących przed nią wyzwaniach i ograniczeniach. Szczególnie więc cieszy fakt, że na rynku księgarskim ukazuje się książka mogąca ułatwić zapoznanie się z tematyką kurateli sądowej, a także proponowanymi obszarami wdrażania pedagogicznych, psychologicznych, socjologicznych czy prawnych rozwiązań mogących przyczynić się do poznania mechanizmów i procesów leżących u podstaw pracy kuratorskiej, jak również towarzyszących jej problemów.

Pragnę bardzo wyraźnie podkreślić, że w pracy zbiorowej znajdują się teksty, które uważam za kluczowe dla współczesnej wiedzy o kurateli sądowej. Z recenzji prof. zw. dr hab. Beaty Pastwy-Wojciechowskiej
http://impulsoficyna.com.pl/nowosci/polska-kuratela-sadowa-...

Poleca i zaprasza Oficyna Wydawnicza „Impuls”
www.impulsoficyna.com.pl  


Ubezpieczenie kuratorów sądowych oraz ich rodzin

Fundacja PROBARE rozpoczęła swoją działalność od przedsięwzięcia mającego na celu podniesienie bezpieczeństwa pracy kuratorów sądowych, poprzez zawarcie w roku 2014 jako UBEZPIECZAJĄCY umowy Grupowego Ubezpieczenia na Życie dla zawodowych kuratorów sądowych oraz członków ich rodzin, uwzględniającego specyfikę pracy kuratora, a szczególnie ryzyko wykonywania zadań w terenie. Powyższa umowa jest co roku odnawiana oraz została poszerzona o Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Funkcjonariuszy Publicznych.

Kontakt oraz bliższe informacje:

Broker Mercer (Polska) Sp.z.o.o. i Marsh Sp.z.o.o. 
00-807 Warszawa Al. Jerozolimskie 98

Ubezpieczenie NNW w Generali: tel. 22 376 18 23 i 667 500 219 email: help@mercermarshbenefits.com 

Niezwykłe przedsięwzięcie
 
Fundacja rozpoczęła swoją działalność od niezwykle ważnego dla kuratorów zawodowych przedsięwzięcia, tj. podniesienia bezpieczeństwa pracy, poprzez zawarcie umowy ubezpieczenia grupowego, adekwatnego z punktu widzenia ekonomicznego i specyfiki pracy kuratora. Dlatego też Fundacja od końca maja 2013 r. prowadzi negocjacje z udziałem firmy "Mercer-Marsh" - dysponującej zespołem brokerskim, będącej jednym z liderów krajowych i międzynarodowych w dziedzinie doradztwa ubezpieczeniowego.
Opracowanie oraz wydanie broszury informacyjnej o Kuratorskiej Służbie Sądowej
 
Kolejnym przedsięwzięciem, które zamierza realizować Fundacja jest opracowanie oraz wydanie broszury informacyjnej o Kuratorskiej Służbie Sądowej. Ma ona być adresowana do szerokiego grona odbiorców i służyć popularyzowaniu wiedzy o ich kompetencjach i obowiązkach. Jej zadaniem ma być także przybliżenie społeczeństwu szerokiego zakresu zadań realizowanych przez kuratorów sądowych .
 
 NASI PRZYJACIELE:

                    

 
 

Copyright © FUNDACJA PROBARE - fundacja na rzecz rozwoju probacji - Wszelkie prawa zastrzeżone
design by TONER

stat4u