AKTUALNOŚCI: 

Ubezpieczenie kuratorów sądowych oraz ich rodzin
 
Fundacja PROBARE rozpoczęła swoją działalność od przedsięwzięcia mającego na celu podniesienie bezpieczeństwa pracy kuratorów sądowych, poprzez zawarcie w roku 2014 jako UBEZPIECZAJĄCY umowy Grupowego Ubezpieczenia na Życie dla zawodowych kuratorów sądowych oraz członków ich rodzin, uwzględniającego specyfikę pracy kuratora, a szczególnie ryzyko wykonywania zadań w terenie. Powyższa umowa jest co roku odnawiana oraz została poszerzona o Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Funkcjonariuszy Publicznych.

Komunikat Prezydium Krajowej Rady Kuratorów
 
 

PLIKI DO POBRANIA:


 


 

ZBIÓRKA ZAKOŃCZONA

Zwracamy się z gorącą prośbą i apelem do wszystkich kuratorów sądowych w Polsce o wsparcie akcji i dokonywanie dobrowolnych wpłat, w dowolnej wysokości, w terminie do 20 maja 2020 roku, na subkonto uruchomione przez Fundację dla potrzeb akcji:

43 1600 1462 1020 8571 4000 0003
W tytule przelewu proszę podać
"Darowizna COVID-19. Kuratorzy sądowi służbie zdrowia".

ZOBACZ WIĘCEJ >>>


100 – lecie kurateli sądowej w Polsce
 
W roku 2019 polscy kuratorzy sądowi w całym kraju uroczyście obchodzili jubileusz 100 – lecia kurateli sądowej w Polsce organizując konferencje, koncerty oraz uroczyste zgromadzenia. W uroczystościach brali udział zapraszani przez kuratorów przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości, samorządowcy, przedstawiciele świata nauki oraz instytucji, z którymi kuratorzy współpracują wykonując swoje zadania. W obchodach uczestniczył również Andrzej Martuszewicz, były wieloletni Przewodniczący Krajowej Rady Kuratorów, a obecnie Prezes Fundacji na rzecz rozwoju probacji PROBARE.

Ważne konferencje w Gdańsku
 
W ostatnim czasie w Gdańsku odbyły się dwie ważne konferencje, w których Fundację PROBARE reprezentował Andrzej Martuszewicz. W dniach 24 – 25 października 2019 r. na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego odbyła się II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Człowiek w Obliczu Prawa, 100 – lecie wzajemnych doświadczeń nauki i praktyki”, na którą zapraszała prof. zw. dr hab. Beata Pastwa – Wojciechowska Kierownik Zakładu Psychologii Osobowości i Psychologii Sądowej Uniwersytetu Gdańskiego.

Fundacja Po Drugie wraz z partnerami organizuje w dniach 20 i 21 listopada 2019
 
IV Ogólnopolskie Forum Dobrych Praktyk pt. „Dzieci i młodzież w obliczu przemocy – profilaktyka i interwencja”. Forum, które odbędzie się w tym roku w Wawerskim Centrum Kultury w Warszawie, będzie okazją do podsumowania tegorocznej kampanii społecznej „19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży”, do zdobycia nowych doświadczeń oraz poznania dobrych praktyk i tworzenia sieci współpracy w zakresie przeciwdziałania przemocy.  

Współpraca kuratorów sądowych
 
W siedzibie Krajowej Rady Kuratorów w Warszawie przy ul. Chopina 1 odbyło się 17 października 2019r. spotkanie podmiotów zrzeszających kuratorów sądowych i działających na rzecz rozwoju kurateli sądowej w Polsce. Wzięli w nim udział przedstawiciele samorządu zawodowego, stowarzyszeń, fundacji i ogólnopolskiego związku zawodowego.

100 – lecie kurateli sądowej

W roku 2019 w całym kraju trwają obchody 100 – lecia kurateli sądowej. Z tej okazji organizowane są konferencje, szkolenia oraz uroczyste zgromadzenia kuratorów. W części z nich uczestniczył osobiście Prezes Fundacji PROBARE Andrzej Martuszewicz, były Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kuratorów, były Przewodniczący Krajowej Rady Kuratorów.

Ogólnopolskie seminarium „Przyczyny, decyzje, interwencje”

Andrzej Martuszewicz oraz dr Łukasz Kwadrans w dniach 20 – 22 maja 2019 r. wzięli udział w Ogólnopolskim seminarium „Przyczyny, decyzje, interwencje”, które odbyło się Kazimierzu Dolnym, a dotyczyło przyczyn, form i narzędzi wsparcia w kryzysie bezdomności młodzieży i młodych dorosłych.

Plakaty z okazji 100 - lecia kurateli sądowej w Polsce

W 2019 r. przypada setna rocznica powstania instytucji kurateli sądowej w Polsce, która została utworzona Dekretem Naczelnika Państwa Polskiego, twórcy II Rzeczypospolitej, Józefa Piłsudskiego. Z tej okazji planowane są różne wydarzenia mające uczcić tę okoliczność.
Fundacja na Rzecz Rozwoju Probacji "PROBARE" wraz z Krajową Radą Kuratorów podjęła inicjatywę opracowania i wydrukowania ze środków Fundacji plakatów okolicznościowych, informujących o okrągłej rocznicy powstania kurateli sądowej w Polsce.

III Kongres Kuratorski - Poznań 2019

W dniach 25 - 26 lutego 2019 r. w Poznaniu odbył się III Kongres Kuratorski pod hasłem „Polska kuratela sądowa XXI wieku. Z tradycji wyrasta przyszłość". Kongres, którego organizatorem była Krajowa Rada Kuratorów i Wielkopolskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych wraz z innymi stowarzyszeniami kuratorskimi oraz Fundacją PROBARE, został objęty honorowym patronatem Ministra Sprawiedliwości. Uczestniczyło w nim około 300 kuratorów sądowych z całej Polski, a także przedstawiciele Prezydenta RP, Sejmu, Senatu, rządu, Ministerstwa Sprawiedliwości, Rzecznik Praw Dziecka, przedstawiciel Rzecznika Praw Obywatelskich i Trybunału Konstytucyjnego oraz liczna grupa przedstawicieli świata nauki. 

Uchwała Senatu w 100 rocznicę utworzenia w Polsce instytucji kurateli sądowej

W dniu 14 lutego 2019 r. Senat RP podjął okolicznościową uchwałę wyrażającą uznanie kuratorom sądowym za zaangażowaną pracę w służbie państwu i społeczeństwu polskiemu oraz uznającą, że dotychczasowy model kurateli powinien być popierany i rozwijany. 

SEMINARIUM: Młodzież bez dachu nad głową. Młodzież ze „złej” rodziny. Młodzież z instytucji. Młodzież w pętli uzależnienia.
 
Przyczyny, decyzje, interwencje – ogólnopolskie seminarium dotyczące przyczyn, form i narzędzi wsparcia w kryzysie bezdomności młodzieży i młodych dorosłych

III Ogólnopolskie Forum Dobrych Praktyk na temat „Przemoc wśród młodzieży. Między rodziną a instytucją”.

Dnia 14 grudnia 2018 r. w Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie Pan Andrzej Martuszewicz, Prezes Fundacji na Rzecz Rozwoju Probacji PROBARE uczestniczył w III Ogólnopolskim Forum Dobrych Praktyk na temat „Przemoc wśród młodzieży. Między rodziną a instytucją”. 

Międzynarodowa konferencja What works?
 
W dniach 11-12 października 2018 r. na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego odbyła się Międzynarodowa konferencja What works?, której organizatorem było Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych FRONTIS. Na konferencji licznie wystąpili goście polscy oraz zagraniczni – kuratorzy sądowi, oficerowie probacyjni, kryminolodzy, psycholodzy, prawnicy oraz pedagodzy. Konferencja była okazją do dialogu, debaty, wymiany doświadczeń oraz refleksji nad tym co w polskiej kurateli działa, jaka jest jej kondycja, czy odpowiada ona na wyzwania współczesności. Wydarzeniu towarzyszyły wystawy, spektakle, wycieczki po Wrocławiu oraz uroczysta kolacja jubileuszowa. Poniżej link do informacji o konferencji:
http://kurator.info/2018/11/25/relacja-z-wroclawskiej-konferencji/ 

Przemoc wśród młodzieży. Między rodziną a instytucją.
III Ogólnopolskie Forum Dobrych Praktyk

 
Forum stanowi przestrzeń wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie profilaktyki i interwencji przemocy, której zarówno ofiarą jak i sprawcą jest młodzież. Głównym celem działania jest udoskonalanie narzędzi i metod pracy z dziećmi i młodzieżą oraz służbami integracji społecznej i nauczycielami.

Jubileusz 35-lecia pracy naukowej
prof. zw. dr hab. Marka Konopczyńskiego 


W dniu 26 listopada 2018 r. na Uniwersytecie w Białymstoku odbyła się konferencja naukowa „Współczesne dylematy resocjalizacyjne – w stronę twórczej resocjalizacji”, podczas której dyskutowano o resocjalizacji i stanie badań nauki w perspektywie pedagogiki i pracy socjalnej oraz uczczono jubileusz 35 - lecia pracy naukowej prof. Marka Konopczyńskiego, autora metody pracy z młodzieżą zwanej twórczą resocjalizacją.

Seminarium Standardy pracy ośrodków kuratorskich 

Przedstawiciele Fundacji na Rzecz Rozwoju Probacji „Probare”: Prezes Fundacji Andrzej Martuszewicz oraz dr Łukasz Kwadrans w dniu 11 lipca 2018 r. uczestniczyli w Seminarium "Standardy Pracy Ośrodków Kuratorskich".  
Co warto podkreślić było to pierwsze spotkanie o charakterze szkoleniowym dla kierowników ośrodków kuratorskich. Przedsięwzięcie zostało zorganizowane przez Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka, Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie oraz Dziekana Wydziału Nauk Społecznych Akademii Pomorskiej w Słupsku.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa – Edukacja dla rozwoju – edukacja w rozwoju – teoria i praktyka 

W dniach 24 – 25 maja 2018 r.w Centrum Konferencyjnym Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa – Edukacja dla rozwoju – edukacja w rozwoju – teoria i praktyka. Osiągnięcia – ważne perspektywy pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk oraz Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, zorganizowana przez Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Jubileusz prof. dr. hab. Teodora Szymanowskiego 

Andrzej Martuszewicz uczestniczył w uroczystościach z okazji 85 -lecia urodzin i 60 - lecia pracy naukowej i dydaktycznej Pana Profesora Teodora Szymanowskiego, które odbyły się w dniu 26 stycznia 2018 r. w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie. Piękną laudację wygłosił dr Teodor Bulenda. 

Spotkanie Zespołu Pedagogiki Resocjalizacyjnej działającego przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN 

Przedstawiciele zarządu Fundacji PROBARE: Andrzej Martuszewicz, Łukasz Kwadrans oraz Grażyna Rybicka uczestniczyli w spotkaniu Zespołu Pedagogiki Resocjalizacyjnej działającego przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, które odbyło się w dniu 5 marca 2018 r. na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego http://www.knped.pan.pl/index.php?option=com_content&view=article&id= 71&Itemid=48

Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Senatu RP

Andrzej Martuszewicz Prezes Fundacji PROBARE uczestniczył w dniu 13 lutego 2018 r. w posiedzeniu Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Senatu RP, poświęconej m.in. propozycji wpisania polityki państwa wobec młodzieży, jako podmiotu polityki rodzinnej. 

Podziękowanie od Rzecznika Praw Dziecka 

Rzecznik Praw Dziecka złożył podziękowania Przedstawicielom Fundacji PROBARE za udział w pracach Zespołu ds. Opracowania Standardów Pracy Ośrodków Kuratorskich. Andrzej Martuszewicz oraz Łukasz Kwadrans w okresie od 31 maja 2017r. do 12 października 2017r. uczestniczyli w pracach zespołu, któremu przewodniczyła Pani Agnieszka Rękas - główny konsultant ds. prawnych w Biurze Rzecznika Praw Dziecka.

Obrady Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka

Prezes Fundacji PROBARE Andrzej Martuszewicz uczestniczył w dniu 13 grudnia 2017 r. w obradach Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, która rozpatrywała sprawozdanie Podkomisji Nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o wykonywaniu niektórych czynności organu centralnego w sprawach rodzinnych z zakresu obrotu prawnego na podstawie prawa Unii Europejskiej i umów międzynarodowych (druk nr 1827). 

VII Ogólnopolska Konferencja Ekspercka Fundacji ITAKA dotycząca zaginionych osób dorosłych i dzieci  

Dnia 23 listopada 2017r. Andrzej Martuszewicz Prezes Fundacji PROBARE uczestniczył w VII Ogólnopolskiej Konferencji Fundacji Itaka, która odbyła się w sali konferencyjnej Biura Rzecznika Praw Obywatelskich przy ul. Długiej 23/25 w Warszawie.

Posiedzenie Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zbadania zgodności z Konstytucją Ustawy o zmianie Ustawy o Kuratorach Sądowych Sygn. akt Kp 4/15  

W dniu 5 października 2017r. odbyła się kolejna rozprawa Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wniosku Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej złożonego w trybie art. 122 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej o zbadanie zgodności: ustawy z dnia 9 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o kuratorach sądowych z art. 121 ust. 3 oraz art. 122 ust. 1 w związku z art. 7 i art. 95 ust. 1 Konstytucji. Na sali oprócz składu orzekającego jedyną obecną osobą był Prezes Fundacji PROBARE Andrzej Martuszewicz.

Szanowni Państwo,  

uprzejmie informuję, że w dniu 15.11.2017r. nakładem Wydawnictwa Adam Marszałek w Toruniu ukazała się książka pod moją redakcją naukową pt. Wybrane programy resocjalizacyjne w praktyce kuratorów sądowych, która jest kolejnym ważnym krokiem w budowaniu profesjonalnego wizerunku Kuratorskiej Służby Sądowej.

Książka została poświęcona pamięci dra Tadeusza Jedynaka, a na temat jego działalności i zasług dla KSS napisałem kilka słów we wstępie od redaktora książki.


Resocjalizacja, Readaptacja, Reintegracja  

W dniach 17 – 19 września 2017 roku odbyła się IV Konferencja Naukowa z cyklu Forum Resocjalizacji na temat: RESOCJALIZACJA, READAPTACJA, REINTEGRACJA – SPOŁECZNY TEATR POZORÓW zorganizowana przez Stowarzyszenie Schola Humana, Fundację PEDAGOGIUM, Młodzieżowe Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu oraz Katedrę Pedagogiki Specjalnej i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku.

Fundacja "Probare" w pracach parlamentarnych  

Jedną z form działalności Fundacji Na Rzecz Rozwoju Probacji "PROBARE" jest aktywność na forum Parlamentu, gdzie propagujemy kary wolnościowe, ideę probacji oraz wspieramy dobre rozwiązania związane z ochroną rodziny i praw dziecka. Przedstawiciele Zarządu Fundacji są zapraszani do pracy w różnych komisjach parlamentarnych.

Zespół ds. opracowania standardów pracy ośrodków kuratorskich  

W okresie od 31 maja 2017r. do 12 października 2017r. funkcjonował powołany przez Rzecznika Praw Dziecka Zespołu ds. opracowania standardów pracy ośrodków kuratorskich. W pracach tego zespołu uczestniczyli przedstawiciele Fundacji na Rzecz Rozwoju Probacji "PROBARE" - Panowie Andrzej Martuszewicz i Łukasz Kwadrans.

Nawiązanie współpracy kuratorów sądowych okręgu białostockiego z Uniwersytetem w Białymstoku  

Z inicjatywy Fundacji Na Rzecz Rozwoju Probacji PROBARE – w dniu 26 maja 2017r. na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku odbyło się spotkanie kuratorów i przedstawicieli świata nauki, które zostało zorganizowane przez Kierownika Katedry Pedagogiki Specjalnej i Kierownika Zakładu Twórczej Resocjalizacji, Pana prof. zw. dr hab. Marka Konopczyńskiego. Wśród obecnych byli przedstawiciele władz Wydziału Pedagogiki i Psychologii UwB : Dziekan Pan dr hab. Mirosław Sobecki, Prodziekan ds. Studiów Dziennych Pan dr Krzysztof Czykier oraz Kurator Okręgowy przy Sądzie Okręgowym w Białymstoku Pan Andrzej Rzepniewski a także  ...

III Międzynarodowy Kongres Praw Dziecka i Konferencja Korczakowska  

W odpowiedzi na zaproszenie Rzecznika Praw Dziecka RP, Pana Marka Michalaka, Prezes Fundacji PROBARE wziął udział w III Międzynarodowym Kongresie Praw Dziecka i VII Międzynarodowej Konferencji Korczakowskiej. Uroczystości zorganizowano w Warszawie w dniach 13 -16 września przez RPD RP i Międzynarodowe Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka pod przewodnictwem Batii Gilad.

„Stop przemocy! Nie jesteś sam.”  

Jednym z zadań Fundacji Na Rzecz Rozwoju Probacji „PROBARE” jest działalność na rzecz rodziny i upowszechnianie ochrony praw dziecka. Prezes Fundacji Pan Andrzej Martuszewicz wziął udział w Konferencji dydaktycznej z udziałem młodzieży, na którą został zaproszony przez Prezesa Sądu Okręgowego w Łodzi oraz Kuratora Okręgowego. Konferencja zatytułowana „Stop przemocy! Nie jesteś sam” odbyła się 22 czerwca 2017 roku w Sądzie Okręgowym w Łodzi. Uczestniczyli w niej uczniowie, nauczyciele i wychowawcy, a także przedstawiciele środowiska kuratorów pionu rodzinnego i sędziów. 

Narada szkoleniowa Horyzonty resocjalizacji   

W dniu 10 maja 2017r. na terenie Schroniska dla Nieletnich i Zakładu Poprawczego w Warszawie - Falenicy odbyła się narada szkoleniowa Horyzonty resocjalizacji. Oddziaływania resocjalizacyjne na nieletnich w nurcie inkluzji społecznej, której organizatorem było Schronisko dla Nieletnich i Zakład Poprawczy w Warszawie – Falenicy oraz Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie.

Konferencja "Skuteczni Razem - Interdyscyplinarna Współpraca Służb w Readaptacji Społecznej Skazanych"   

Rada Terenowa d.s. Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym przy Sądzie Okręgowym w Łodzi dla Sądów Okręgowych w Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim i Sieradzu, której sekretarzem jest nasza koleżanka z-ca Kuratora Okręgowego Grażyna Rybicka, była organizatorem Konferencji "Skuteczni Razem - Interdyscyplinarna Współpraca Służb w Readaptacji Społecznej Skazanych". 

I Ogólnopolskie Forum Dobrych Praktyk „Profilaktyka przemocy wobec dzieci i młodzieży”   

9 marca 2017 r. w Łodzi na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego ul. Pomorska 46/48 odbyło się I Ogólnopolskie Forum Dobrych Praktyk „Profilaktyka przemocy wobec dzieci i młodzieży”. Organizatorem Forum była Fundacja po DRUGIE wraz z partnerami - Wydziałem Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego oraz Fundacją na Rzecz Rozwoju Probacji – Probare. 

IX HALOWY TURNIEJ OŚRODKÓW KURATORSKICH APELACJI WROCŁAWSKIEJ POD HONOROWYM PATRONATEM PANA ANATOLA GULA PREZESA SĄDU OKRĘGOWEGO W ŚWIDNICY  

To już IX edycja naszej zabawy z piłką. Tak jak w latach poprzednich Turniej odbył się dzięki wsparciu Pana Bogdana Kożuchowicza Burmistrza Miasta Świebodzice i dotacji z programu Upowszechniania Kultury Fizycznej i Sportu. Tegoroczną imprezę honorowym patronatem objął Pan Anatol Gul Prezes Sądu Okręgowego w Świdnicy. Zeszłoroczna edycja była bardzo emocjonująca, przypomnę że do wyłonienia najlepszego bramkarza turnieju potrzebne były rzuty karne. Rok temu turniej wygrał OK. nr 1 z Wałbrzycha. W tym roku potwierdzili swoją dominację i również wygrali.

Profilaktyka przemocy wobec dzieci i młodzieży
I Ogólnopolskie Forum Dobrych Praktyk  

 
Forum stanowi przestrzeń wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie profilaktyki przemocy wobec dzieci i młodzieży. Głównym celem działania jest udoskonalanie narzędzi i metod pracy z dziećmi i młodzieżą oraz służbami integracji społecznej i nauczycielami.

Profesor Marek Konopczyński w gronie INFANTIS DIGNITATIS DEFENSORI  

Miło mi poinformować, że profesor pedagogiki resocjalizacyjnej, wiceprzewodniczący Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN - Marek Konopczyński został odznaczony przez Rzecznika Praw Dziecka Odznaką Honorową za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka, która jest darem wdzięczność za jego działalność w duchu korczakowskiej pedagogii, a więc troski o prawa dziecka, ich poszanowanie i respektowanie w różnych dziedzinach naszej codzienności.

Spotkanie reprezentantów Fundacji, przedstawicieli kuratorów okręgu warszawsko-praskiego ze Stowarzyszeniem Samopomocy Bursa im. H. Ch. Kofoeda.  

W dniu 23 września 2016 roku, z inicjatywy Fundacji na Rzecz Rozwoju Probacji "Probare", odbyło się spotkanie reprezentantów Fundacji, przedstawicieli kuratorów okręgu warszawsko-praskiego ze Stowarzyszeniem Samopomocy Bursa im. H. Ch. Kofoeda.

Konferencja na temat „Konsekwencji prawno –społecznych uzależnień”  

Andrzej Martuszewicz Prezes Zarządu Fundacji Probare oraz Grażyna Rybicka członek Zarządu Fundacji, wzięli udział w Konferencji na temat „Konsekwencji prawno –społecznych uzależnień”, która odbyła się 7 września 2016 roku w Sądzie Okręgowym w Łodzi http://www.lodz.so.gov.pl/konferencja-naukowa-o...

DZIEŃ KURATORA SĄDOWEGO
- Wyróżnienia dla członków Zarządu Fundacji


W dniu 22 czerwca 2016r. w ramach uroczystych obchodów Dnia Kuratora Sądowego w Ministerstwie Sprawiedliwości odbyło się uroczyste VIII posiedzenie Krajowej Rady Kuratorów IV kadencji. Dzień Kuratora Sądowego, ustanowiony został przez Krajową Radę Kuratorów III kadencji Uchwałą nr 15 z dnia 18 czerwca 2011 roku dla uczczenia dnia 25 czerwca 1929 roku w którym Minister Sprawiedliwości przekształcił instytucję społecznych opiekunów sądowych ( powołanych w 1919 roku przez Naczelnika Państwa) w etatowych kuratorów nieletnich. Tym samym, po raz pierwszy do polskiego obiegu prawnego wprowadzone zostało pojęcie kuratora.

Współczesne tendencje w resocjalizacji

W dniach 9-10 maja 2016 r. w centrum konferencyjnym Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego odbyła się II międzynarodowa konferencja nt. „Współczesne tendencje w resocjalizacji”. Konferencja została zorganizowana we współpracy z licznymi ośrodkami naukowymi z Polski i z zagranicy oraz  organizacjami pozarządowymi, w tym  Fundacją na Rzecz Rozwoju Probacji „PROBARE”, a patronat honorowy nad tym wydarzeniem objął Minister Sprawiedliwości.

Anglo-Polish Conference

W dniach 18-20 maja 2016r. w Londynie przebywała delegacja Ministerstwa Sprawiedliwości RP. Oprócz spotkań z władzami konsularnymi i nieformalnych konsultacji z przedstawicielami kancelarii adwokackich odbyła się przede wszystkim konferencja dotycząca możliwości współpracy w zakresie postępowań opiekuńczych.

Spotkanie z norweskimi służbami korekcyjnymi

Uprzejmie informuję, że dnia 25 maja 2016 roku w siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości, odbyło się spotkanie kuratorów reprezentujących norweską Służbę Korekcyjną w ramach projektu współfinansowanego ze środków funduszy norweskich: „Upowszechnienie stosowania kar nieizolacyjnych i środków probacyjnych w systemie sądownictwa karnego”, z przedstawicielami kuratorskiej służby sądowej okręgu warszawsko-praskiego.

Zawód kuratora sądowego w Polsce: ,,praca?, misja?, pasja?, przygoda???

Fundacja na Rzecz Rozwoju Probacji PROBARE objęła Honorowym Patronatem badania, które mogą owocować poszerzeniem wiedzy ,która jest niezbędna do odpowiedzialnego promowania zawodu Kuratora Sądowego i Jego roli w społeczeństwie. Poniżej zamieszczamy apel autorek przedmiotowych badań

Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy Kuratorzy,

Zwracamy się do Was z prośbą o poświęcenie kilku chwil i wzięcie udziału w prowadzonych przez nas badaniach, których wyniki chciałybyśmy zaprezentować w przygotowywanej przez nas publikacji na temat wizerunku i zawodu kuratora sądowego w Polsce.


OŚRODKI KURATORSKIE - prośba o wypełnienie ankiet

Szanowni Państwo, Kuratorzy Sądowi, Koleżanki i Koledzy,

w 2012 roku, przy wsparciu PEDAGOGIUM WSNS oraz Krajowej Rady Kuratorów, odbyła się pierwsza i dotąd jedyna konferencja naukowa dotycząca ośrodków kuratorskich, która zgromadziła wszystkich zainteresowanych tą ideą pracy z nieletnimi, a także była znaczącym sukcesem uzmysławiającym miejsce naszej służby działającej na rzecz dzieci i młodzieży niedostosowanej społecznie oraz ich rodzin.


Kuratorzy Okręgowi
Delegaci do Krajowej Rady Kuratorów
Kuratorzy Zawodowi


Szanowni Państwo!

Podstawowym celem statutowym Fundacji na Rzecz Rozwoju Probacji "PROBARE" jest wspieranie rozwoju i promocja kurateli sądowej w Polsce. Podsumowując aktywność w 2015r. przedstawiamy Państwu nasze najważniejsze działania w ubiegłym roku.
Fundacja w 2015r. kontynuowała podpisaną w 2014r. umowę ubezpieczenia grupowego NW ( z T.U. Generali) także ofertę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z możliwością pokrywania kosztów pomocy prawnej (z T.U.i.R. WARTA). Obie propozycje ubezpieczenia są skierowane wyłącznie do zawodowych kuratorów sądowych.


I Konkurs Wiedzy o Zdrowiu pod Honorowym Patronatem Prezesa Sądu Okręgowego w Świdnicy p. Waldemara Kusia  
 
W dniu 11.12.2015 r w sali konferencyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu odbyła się pierwsza edycja Konkursu Wiedzy o Zdrowiu pod Honorowym Patronatem Prezesa Sądu Okręgowego w Świdnicy p. Waldemara Kusia. Konkurs skierowany był do wychowanków Ośrodków kuratorskich z okręgu świdnickiego. 

  POZOSTAŁE INFORMACJE: 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Przemoc w rodzinie – konteksty prawne, społeczne i profilaktyczne”  

Relacja z Kongresu Sędziów Sądów Rodzinnych  

Pożegnanie Doroty Szpakowskiej-Kulka  

„Twarze depresji. Nie oceniam. Akceptuję” - rusza kampania o depresji

Inauguracja roku akademickiego 2015/2016 w WSNS PEDAGOGIUM w Warszawie

Spotkanie Zarządu Fundacji "Probare" z przedstawicielem Duńskiego Komitetu Helsińskiego

Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji społeczno-naukowej pt. Kurator sądowy w zredukowanej czy poszerzonej rzeczywistości?..

Kuratorzy Okręgowi
Delegaci do Krajowej Rady Kuratorów
Kuratorzy Zawodowi

Aktywność, inicjatywy, działania, projekty...

Spotkanie zarządu Fundacji z prof. zw. dr hab. Markiem Konopczyńskim Rektorem PEDAGOGIUM

Seminarium: Świadoma readaptacja wychowanek i wychowanków opuszczających placówki resocjalizacyjne - mechanizmy, standardy, wyzwania

II Kongres Kuratorski

XVI Kongres Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce "Sądownictwo rodzinne - pozycja i zadania w perspektywie zmian legislacyjnych"

Prezes Fundacji "PROBARE" odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski

Nowe, specjalne oferty ubezpieczeń dla zawodowych kuratorów sądowych

"Bajki bez granic - kuratorzy sądowi czytają bajki dzieciom"

Trwają prace organizacyjne nad II-gim Kongresem Kuratorskim

Nasza fundacja

Zasoby osobiste młodzieży nieprzystosowanej społecznie

Zagadnienia dotyczące uwarunkowań nieprzystosowania społecznego stanowią częstą problematykę prac badawczych i naukowych w Polsce, jednak analiza tego problemu w kontekście zasobów, jakie posiada młodzież nieprzystosowana, wydaje się na tym polu sfragmentaryzowana.

Autorzy, którzy podejmują się badań związanych z młodzieżą przejawiającą symptomy demoralizacji i popełniającą czyny karalne, skupiają się na przyczynach dezadaptacji młodych ludzi czy znaczeniu różnych problemów w ich życiu. 

W naszym przekonaniu, aby działania naprawcze były skuteczne, powinno się analizować funkcjonowanie młodzieży nieprzystosowanej z perspektywy posiadanych przez nią zasobów. Sądzimy, że istnieje wysoka potrzeba diagnozowania zasobów osobistych i społecznych młodzieży, ponieważ mogą być płaszczyzną odbicia, która będzie sprzyjać kształtowaniu zachowań akceptowanych i rozwojowi tożsamości zintegrowanej.

ZOBACZ WIĘCEJ:


Polska kuratela sądowa na przełomie wieków
… w Oficynie Impuls

Oficyna Wydawnicza „Impuls“ nie ustaje w pracy, by do rąk Czytelników trafiały wciąż nowe publikacje z zakresu pedagogiki — świeżą nowoś prezentujemy w poniższej wiadomości oraz na łamach naszego serwisu. Oficyna Wydawnicza „Impuls” rusza – jak zwykle – z pomocą, w tegorocznych nowościach prezentujemy ważny tytuły dla środowiska prawniczego i nie tylko.

Pamiętajcie też, by zapoznać się z nowościami prezentowanymi na naszej stronie: http://www.impulsoficyna.com.pl

Proponowana książka stanowi jedną z nielicznych publikacji na rynku polskim, które odnoszą się do zagadnień kurateli sądowej. Trudno zatem czytelnikowi nie mieć niedosytu związanego z mało eksplorowanymi poznawczo zagadnieniami dotyczącymi kurateli sądowej czy też wzajemnego oddziaływania na siebie kuratorów i ich podopiecznych. Truizmem już się staje stwierdzenie, że w tej dziedzinie potrzebujemy kolejnych publikacji, które z jednej strony rzetelnie i profesjonalnie opisywałyby aktualny stan kurateli sądowej, a z drugiej zaś koncentrowały się na stojących przed nią wyzwaniach i ograniczeniach. Szczególnie więc cieszy fakt, że na rynku księgarskim ukazuje się książka mogąca ułatwić zapoznanie się z tematyką kurateli sądowej, a także proponowanymi obszarami wdrażania pedagogicznych, psychologicznych, socjologicznych czy prawnych rozwiązań mogących przyczynić się do poznania mechanizmów i procesów leżących u podstaw pracy kuratorskiej, jak również towarzyszących jej problemów.

Pragnę bardzo wyraźnie podkreślić, że w pracy zbiorowej znajdują się teksty, które uważam za kluczowe dla współczesnej wiedzy o kurateli sądowej. Z recenzji prof. zw. dr hab. Beaty Pastwy-Wojciechowskiej
http://impulsoficyna.com.pl/nowosci/polska-kuratela-sadowa-...

Poleca i zaprasza Oficyna Wydawnicza „Impuls”
www.impulsoficyna.com.pl  


Ubezpieczenie kuratorów sądowych oraz ich rodzin

Fundacja PROBARE rozpoczęła swoją działalność od przedsięwzięcia mającego na celu podniesienie bezpieczeństwa pracy kuratorów sądowych, poprzez zawarcie w roku 2014 jako UBEZPIECZAJĄCY umowy Grupowego Ubezpieczenia na Życie dla zawodowych kuratorów sądowych oraz członków ich rodzin, uwzględniającego specyfikę pracy kuratora, a szczególnie ryzyko wykonywania zadań w terenie. Powyższa umowa jest co roku odnawiana oraz została poszerzona o Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Funkcjonariuszy Publicznych.

Kontakt oraz bliższe informacje:

Broker Mercer (Polska) Sp.z.o.o. i Marsh Sp.z.o.o. 
00-807 Warszawa Al. Jerozolimskie 98

Ubezpieczenie NNW w Generali: kontakt Aleksandra Malinowska z firmy Mercer – tel. 22 376 18 23 i 667 500 219 email: aleksandra.malinowska@mercermarshbenefits.com 

Ubezpieczenie OC w Warcie: kontakt Marian Pachuta z firmy Marsh - tel. 22 376 15 38 i 697 440 265 email: Marian.Pachuta@marsh.com 

Niezwykłe przedsięwzięcie
 
Fundacja rozpoczęła swoją działalność od niezwykle ważnego dla kuratorów zawodowych przedsięwzięcia, tj. podniesienia bezpieczeństwa pracy, poprzez zawarcie umowy ubezpieczenia grupowego, adekwatnego z punktu widzenia ekonomicznego i specyfiki pracy kuratora. Dlatego też Fundacja od końca maja 2013 r. prowadzi negocjacje z udziałem firmy "Mercer-Marsh" - dysponującej zespołem brokerskim, będącej jednym z liderów krajowych i międzynarodowych w dziedzinie doradztwa ubezpieczeniowego.
Opracowanie oraz wydanie broszury informacyjnej o Kuratorskiej Służbie Sądowej
 
Kolejnym przedsięwzięciem, które zamierza realizować Fundacja jest opracowanie oraz wydanie broszury informacyjnej o Kuratorskiej Służbie Sądowej. Ma ona być adresowana do szerokiego grona odbiorców i służyć popularyzowaniu wiedzy o ich kompetencjach i obowiązkach. Jej zadaniem ma być także przybliżenie społeczeństwu szerokiego zakresu zadań realizowanych przez kuratorów sądowych .
 
 NASI PRZYJACIELE:

                    

 
 

Copyright © FUNDACJA PROBARE - fundacja na rzecz rozwoju probacji - Wszelkie prawa zastrzeżone
design by TONER

stat4u