AKTUALNOŚCI
 
 
Aktywność, inicjatywy, działania, projekty...

 

W dniu 4 lutego 2015r. odbyło się kolejne posiedzenie zarządu Fundacji PROBARE, na którym podsumowano poprzedni rok i organizację II Kongresu Kuratorskiego, a także wyznaczono przyszłe kierunki działań i cele Fundacji. Podczas posiedzenia Komisji Rozwoju i Współpracy KRK, a także na posiedzeniu Krajowej Rady Kuratorów w dniach 5-6 lutego 2015r. podzielono się pomysłami i wsparto inicjatywy członków Komisji. 

Wspólnie z Komisją i całą KRK Fundacja zamierza doprowadzić do realizacji szeregu inicjatyw zmierzających do popularyzacji, promocji wiedzy o probacji. Zarząd Probare aktywnie włącza się w działania na rzecz opiniowania zmian legislacyjnych, konsultacji projektów ustaw, stanowiska odnośnie proponowanych założeń do ustawy o kuratorach sądowych. Kolejny raz zwrócono się zatem z apelem o wsparcie finansowe tych działań, m. in.

  • Newsletter (biuletyn wydawany raz w roku, nt. informacji o służbie, ważnych wydarzeniach itp.);

  • konferencja na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie pod patronatem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Fundacji na rzecz rozwoju probacji PROBARE, Ministerstwa Sprawiedliwości, Krajowej Rady Kuratorów.

Konferencja miałaby się odbyć prawdopodobnie 23-24 kwietnia 2015r. Celem konferencji jest przedstawienie zadań i problemów kurateli sądowej w Polsce, a także odbycie posiedzenia Krajowej Rady Kuratorów. Szczególne zwrócenie uwagi na kuratora ds. rodzinnych i nieletnich w Sądownictwie Rodzinnym. Pokazanie skuteczności i efektywności działań kuratorskich. Charakterystyka systemu pracy kuratora z rodziną jako koordynatora różnych służ pracujących na rzecz małoletnich, nieletnich oraz ich rodzin. Jego roli jako wychowawcy i pracownika socjalnego świadczącego usługi niematerialne takie jak porady prawne, załatwianie spraw w urzędach, a także prowadzącego nierzadko pracę terapeutyczno-pedagogiczno-psychologiczną. Wskazanie działań profilaktyczno-wychowawczych mających na celu zwalczanie zjawisk społecznie patologicznych.

- rekomendacja kierunku studiów pedagogika II stopnia ze specjalnością "resocjalizacja z edukacją międzykulturową" na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Wyrażamy pozytywną opinię na temat przydatności i adekwatności wymienionej specjalności na potrzeby wynikające z przemian w strukturze społeczeństwa i spodziewanych trendów migracyjnych oraz innych zjawisk społecznych, a także docelowego rynku pracy, tj. podniesienia kwalifikacji kadry służb społecznych i resocjalizacyjnych.

Klasyczny zakres pedagogiki resocjalizacyjnej rozszerzony w ramach proponowanej specjalności o grupę modułów z edukacji międzykulturowej zapewne rzeczywiście wzmocni kompetencje absolwentów o wiedzę, umiejętności i postawy w pracy w środowisku zróżnicowanym kulturowo i/lub z klientem (jego rodziną), mającym problemy z adaptacją do systemu norm społecznych i prawnych z uwagi na odmienność kulturową, religijną, narodowość czy pochodzenie etniczne czy społeczne. Dodatkowym atutem wydaje się lokalizacja tego kierunku na pograniczu kulturowym i skierowanie do środowiska międzynarodowego, realizowanie programu studiów w języku polskim i w języku angielskim.
Przedstawiony zarządowi fundacji ramowy plan programu kształcenia (podział na moduły) wydaje się spełniać warunki merytoryczne, a przede wszystkim odpowiadać na potrzeby społeczne, a także oczekiwania środowiska w kontekście podnoszenia kwalifikacji przez członków kuratorskiej służby sądowej i innych grup zawodowych pracujących z osobami zagrożonymi wykluczeniem bądź niedostosowanymi społecznie.

  • wymiana doświadczeń, wykorzystanie stron www i biuletyn;

  • promocja ośrodków kuratorskich na stronie PROBARE i MS, a także innych aktywności, zaproszenie do informowania i przesyłania materiałów;

  • podjęcie działań w celu nawiązania współpracy ze służbami probacyjnymi Czech, Słowacji, Francji, Niemiec, Szwajcarii, a także ewentualnego członkostwa w the Confederation of European Probation.

Wszystkie inicjatywny w swoim zamyśle miałyby być wsparte o Komisję Rozwoju i Współpracy KRK oraz aktywność innych organizacji i stowarzyszeń kuratorskich.