AKTUALNOŚCI
 
 
Kuratorzy Okręgowi Delegaci do Krajowej Rady Kuratorów
Kuratorzy Zawodowi

 

Szanowni Państwo!

Zarząd Fundacji na Rzecz Rozwoju Probacji "PROBARE" serdecznie dziękuje wszystkim, którzy dokonali dobrowolnych wpłat na nasze konto jako darowizn na realizację celów statutowych .

Zarząd od początku istnienia Fundacji konsekwentnie prowadzi "przejrzystą" gospodarkę finansową czego przejawem jest systematyczne informowanie Państwa o dokonywanych wpłatach. Do dnia 31.12.2014r. wpłynęły darowizny na łączną kwotę 25.622,00 zł. Z czego wpłaty na kwotę 10.272,00 zł były darowiznami celowymi - na organizację II Kongresu Kuratorskiego i zostały rozliczone w kosztach ogólnych Kongresu. Rozliczenie finansowe II Kongresu Kuratorskiego ( jego dotychczasowy koszt to 146.078,00 zł ) nie zostało jeszcze ostatecznie zakończone z uwagi nieznane jeszcze koszty wydania przygotowywanej publikacji pokongresowej, która będzie posiadającym walor naukowy podsumowaniem dwudniowych obrad.

Jednym z podstawowych celów statutowych Fundacji na Rzecz Rozwoju Probacji "PROBARE" jest wspieranie rozwoju i promocja kurateli sądowej w Polsce.

Pierwszym przedsięwzięciem Fundacji było przygotowanie dla środowiska kuratorskiego propozycji ubezpieczenia grupowego adekwatnego do specyfiki pracy kuratora. Przygotowano i w maju 2014r. uruchomiono skierowaną wyłącznie do kuratorów - ofertę ubezpieczenia grupowego NW także ofertę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z możliwością pokrywania kosztów pomocy prawnej.

Kolejną naszą inicjatywą było zapoczątkowanie w grudniu 2013r. prac przedstawicieli szeroko rozumianego środowiska kuratorskiego z udziałem Wyższej Szkoły Nauk Społecznych "Pedagogium" w Warszawie nad organizacją II-go Kongresu Kuratorskiego. Kongres odbył się w dniach 25-26 września 2014r. w Warszawie i był znaczącym wydarzeniem w historii kurateli sądowej w Polsce.

Członkowie Zarządu Fundacji są zapraszani i reprezentują środowisko kuratorskie na różnego rodzaju konferencjach a także w pracach komisji sejmowych i senackich - jako głos wzmacniający stanowisko KRK - wówczas gdy omawiane są zagadnienia dotyczące działań kuratorów sądowych.

W najbliższym czasie zamierzamy sfinalizować prace związane z przygotowaniem i wydaniem publikacji pokongresowej. Chcemy aby podkreślała znaczenie II Kongresu i miała w związku z tym walor naukowy oraz by była wydana przez PWN.
Ponadto będziemy współorganizować wraz z Uniwersytetem Śląskim w Cieszynie i KRK zaplanowaną na kwiecień 2015r. konferencję społeczno-naukową "Kurator sądowy w zredukowanej czy poszerzonej rzeczywistości", której zasadniczym celem ma być przybliżenie społeczeństwu lokalnemu zadań i roli kuratorów sądowych. Konferencja ta może być godnym polecenia do naśladowania w innych rejonach Polski sposobem popularyzowania służby kuratorskiej.

Zamierzamy także opracować i wydać przy współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości informator o służbie kuratorskiej adresowany do szeroko rozumianego odbiorcy. W tej sprawie odbyły się już wstępne rozmowy z przedstawicielami Ministerstwa, którzy wyrazili zainteresowanie tym pomysłem.

Przypominamy, że Fundacja na Rzecz Rozwoju Probacji "PROBARE" jest organizacją non - profit a członkowie Zarządu Fundacji nie pobierają żadnego wynagrodzenia. Posiadamy również wraz z członkami naszych rodzin statutowy zakaz czerpania jakichkolwiek korzyści z majątku Fundacji. Zarząd dokłada wszelkich starań by oszczędnie gospodarować powierzonymi środkami. Dzięki naszym staraniom i życzliwości rektora WSNS "Pedagogium" w Warszawie posiadamy nieodpłatną siedzibę w centrum Warszawy. Z uwagi na znacznie niższe koszty niż w stolicy obsługę księgową Fundacji zapewnia biuro rachunkowe spoza Warszawy. Podobnie jest w przypadku założenia i prowadzenia naszej strony internetowej. Posiedzenia Zarządu odbywają się najczęściej w terminach posiedzeń Krajowej Rady Kuratorów aby do minimum ograniczyć koszty przejazdów służbowych.

Funkcjonowanie Fundacji wymaga jednak ponoszenia niezbędnych kosztów. W 2014r. Fundacja poniosła wydatki - oprócz organizacji II Kongresu Kuratorskiego - w łącznej kwocie 4.362,24 zł na które składały się następujące koszty : obsługi księgowej, założenia i prowadzenia strony internetowej, telefonu służbowego, sporządzenia roll-upów z nazwą i logo Fundacji, wydrukowania ulotek informacyjnych, obsługi konta bankowego, zakupu drukarki i materiałów biurowych, przejazdu służbowego, opłat za wnioski o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym, kilkukrotnego zakupu kwiatów i wieńca pogrzebowego na potrzeby reprezentacyjne Prezydium KRK i Fundacji.

Obecnie dzięki Państwa życzliwości Fundacji posiada na realizację celów statutowych 9.885,11 zł.
Realizacja naszych zamierzeń popularyzujących kuratelę sądową w Polsce i podejmowanych w szeroko rozumianym interesie kuratorów będzie wymagała dalszego wspierania finansowego Fundacji. Dlatego zwracamy się z prośbą o dokonywanie kolejnych wpłat na rzecz Fundacji

Dobrowolne wpłaty, służące realizacji celów Fundacji proszę wpłacać na konto: 
Bank BGŻ nr konta 10 2030 0045 1110 0000 0265 5300

W tytule wpłaty proszę zaznaczać "darowizna" co ułatwi dokonywanie rozliczeń księgowych.

W załączeniu przedstawiamy Państwu informację o dokonanych wpłatach do 2014r. na rzecz Fundacji z podziałem na okręgi sądowe.


Z poważaniem
w imieniu Zarządu Fundacji

Andrzej Martuszewicz