AKTUALNOŚCI
 
 
Kuratorzy Okręgowi 
Delegaci do Krajowej Rady Kuratorów
Kuratorzy Zawodowi

 
 

Szanowni Państwo!

Podstawowym celem statutowym Fundacji na Rzecz Rozwoju Probacji "PROBARE" jest wspieranie rozwoju i promocja kurateli sądowej w Polsce.

Podsumowując aktywność w 2015r. przedstawiamy Państwu nasze najważniejsze działania w ubiegłym roku.

Fundacja w 2015r. kontynuowała podpisaną w 2014r. umowę ubezpieczenia grupowego NW ( z T.U. Generali) także ofertę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z możliwością pokrywania kosztów pomocy prawnej (z T.U.i.R. WARTA). Obie propozycje ubezpieczenia są skierowane wyłącznie do zawodowych kuratorów sądowych.

Wraz z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach Wydziałem Etnologii i Nauki o Edukacji w Cieszynie oraz Krajową Radą Kuratorów byliśmy współorganizatorem ogólnopolskiej konferencji społeczno-naukowej "Kurator sądowy w zredukowanej czy poszerzonej rzeczywistości", która odbyła się w dniu 23.04.2015r. Jej zasadniczym celem było przybliżenie społeczeństwu lokalnemu zadań i roli kuratorów sądowych. Konferencja ta może być godnym naśladowania w innych rejonach Polski sposobem popularyzowania służby kuratorskiej.

Fundacja była partnerem przy organizowaniu ogólnopolskiej konferencji naukowej "Przemoc w rodzinie - konteksty prawne, społeczne i profilaktyczne". Odbyła się ona dnia 26 listopada 2015r. na Akademii Pedagogicznej w Słupsku.

Członkowie Zarządu podobnie jak w latach poprzednich byli zapraszani i reprezentowali środowisko kuratorskie na różnego rodzaju konferencjach, seminariach a także w pracach komisji sejmowych i senackich - jako głos wzmacniający stanowisko KRK - wówczas, gdy omawiane były zagadnienia dotyczące kuratorów sądowych.

W 2015r. zakończone zostały prace nad przygotowaniem publikacji pt. "Polska kuratela sądowa na przełomie wieków - nadzieje, oczekiwania, dylematy" pod redakcją M. Konopczyńskiego, Ł. Kwadransa i K. Stasiaka. W styczniu 2016r. Fundacja podpisała umowę z Oficyną Wydawniczą "IMPULS" w Krakowie na jej wydanie. Ze względu na to, że publikacja ma charakter naukowy, a także z uwagi na niewielką liczbą opracowań zajmujących się służbą kuratorską będzie ona ważną i ciekawą dla naszego środowiska propozycją.

Fundacja podjęła także przygotowania do opracowania i wydania publikacji o służbie kuratorskiej o bardziej popularyzatorskim charakterze. Z tego powodu zależy nam na tym, aby była wydana pod względem edytorskim i graficznym na wysokim poziomie. Publikacja ta będzie służyć kuratorom, a przede wszystkim Krajowej Radzie Kuratorów w prowadzeniu działań marketingowych na rzecz służby. Dlatego będzie wydawnictwem bezpłatnym. Planujemy wydać ją w pierwszej połowie 2016r.

W 2015r. Fundacja wraz z Duńskim Komitetem Helsińskim rozpoczęła przygotowania do realizacji projektu wymiany kuratorów zawodowych na staże do Danii. Przygotowano i złożono wniosek aplikacyjny o środki unijne programu Erasmus+ na wyjazd studyjny do Danii. Pierwsza wizyta ma służyć przygotowaniu projektu wyjazdów na staże większej grupy kuratorów.

W ubiegłym roku Fundacja służyła swoją strukturą Krajowej Radzie Kuratorów dla zrealizowania inicjatywy polegającej na sporządzeniu wzoru skargi kasacyjnej dla kuratorów zawodowych w związku z toczącymi się przed sądami powszechnymi postępowaniami o waloryzację ich wynagrodzeń. Środki pochodzące z darowizn na realizację "akcji kasacja" zostały zgromadzone na odrębnym, będącym w wyłącznej dyspozycji KRK rachunku pomocniczym. Na zarządzenie Prezydium KRK w 2015r. dokonano wypłat na wynagrodzenie dla kancelarii prawnej za sporządzenie wzoru skargi kasacyjnej oraz za sporządzenie skargi kasacyjnej dla wskazanego kuratora zawodowego i reprezentowanie tego kuratora w postępowaniach wywołanych tą skargą. Na rachunku pomocniczym będącym w dyspozycji Prezydium KRK znajdują się pozostałe środki.

W ostatnim kwartale 2015r. dzięki osobistym staraniom Prezesa Fundacji Pana A. Martuszewicza uzyskano zgodę Pana gen. Pawła Nasiłowskiego - Dyrektora Biura Dozoru Elektronicznego na utworzenie zakładki o roli kuratorów w SDE na stronie internetowej Biura. Autorem treści wpisu jest KRK jako ustawowy reprezentant kuratorów sądowych.

Wszystkie te działania realizowane były przede wszystkim przez Zarząd w skład którego wchodzą kuratorzy zawodowi z reprezentujący różne specjalizacje kuratorskie, różne funkcje w naszej służbie i okręgi sądowe z różnych stron Polski, a mianowicie ;

 • Andrzej Martuszewicz Prezes - kurator w stanie spoczynku
 • Adam Syldatk Wiceprezes - kurator specjalista SR w Kołobrzegu
 • Anna Janus - Dębska Sekretarz - kurator okręgowy SO Warszawa-Praga
 • Łukasz Kwadrans - kurator specjalista SR w Świdnicy
 • Grażyna Rybicka - z-ca kuratora okręgowego SO w Łodzi.

Niemożliwe byłoby podejmowanie przez Fundację inicjatyw służących naszej służbie w tak szerokim zakresie gdyby nie wsparcie finansowe kuratorów z całej Polski oraz bezinteresowna pomoc wielu osób na zasadzie wolontariatu.

Dziękujemy zwłaszcza:

 • Panu prof. zw. dr hab. Markowi Konopczyńskiemu - rektorowi Pedagogium WSNS w Warszawie za bezpłatne użyczenie lokalu na siedzibę Fundacji oraz za bieżące wspieranie Fundacji swoją wiedzą i doświadczeniem,
 • Prezydium Krajowej Rady Kuratorów za świetnie układającą się współpracę oraz docenianie roli i aktywności Fundacji w wspólnym dążeniu do rozwoju kurateli i poprawy sytuacji kuratorów sądowych w Polsce, czego przejawem jest chociażby podziękowanie od Przewodniczącego KRK Pana Henrykowi Pawlaczykowi skierowane do Zarządu Fundacji z dnia 04.01.2016r.,
 • Pani Margarecie Kępińskiej-Jakobsen - współzałożycielce Duńskiego Komitetu Helsińskiego Praw Człowieka za zaangażowanie we wspólnym przedsięwzięciu przygotowania wyjazdów studyjnych kuratorów do Danii,
 • Panu Krzysztofowi Stasiakowi - kuratorowi okręgowemu SO w Gdańsku za pracę przy redagowaniu publikacji "Przemoc w rodzinie - konteksty prawne, społeczne i profilaktyczne",
 • Panu Tadeuszowi Matwijewiczowi - kuratorowi zawodowemu SR w Człuchowie za opracowanie logo i szaty graficznej papieru firmowego Fundacji oraz stałą gotowość do błyskawicznej reakcji na nasze "potrzeby graficzno-wizualne",
 • Pani Monice Markowskiej - kuratorowi zawodowemu SR w Stalowej Woli za zaangażowanie przy przygotowaniu projektu wyjazdów studyjnych kuratorów do Danii,
 • pracownikom naukowym Wydziału Etnologii i Nauki o Edukacji w Cieszynie Uniwersytetu Śląskiego za współpracę przy organizowaniu konferencji "Kurator sądowy w zredukowanej czy poszerzonej rzeczywistości",
 • działaczom Fundacji "Sławek" oraz z-cy kuratora okręgowego SO warszawa-Praga Pani Violetcie Duda za współpracę przy projekcie "Bajki bez granic - kuratorzy sądowi czytają bajki dzieciom",
 • wszystkim delegatom do Krajowej Rady Kuratorów za rozpowszechnianie w swoich okręgach informacji o działaniach Fundacji.

Dziękujemy także przedstawicielom różnych fundacji, stowarzyszeń i organizacji z którymi łączą nas osobiste kontakty i codzienna współpraca , a zwłaszcza;

 • Fundacji "PoDrugie" zajmującej się między innymi usamodzielnieniem wychowanków placówek resocjalizacyjnych oraz umożliwieniem nieletnim matkom sprawowania opieki nad dziećmi,
 • Stowarzyszeniu Samopomocy Bursa im. Christiana Kofoeda zajmującej się bezdomnymi,
 • Oddziałowi Mazowieckiemu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci prowadzącemu szeroką działalność opiekuńczą i dająca wsparcie dzieciom i ich rodzinom,
 • Zespołowi Pedagogiki Resocjalizacyjnej przy Komitecie Nauk Pedagogicznych Polskiej Akadami Nauk za zaproszenie Fundacji do współpracy i który m.in. wydaje periodyk "Resocjalizacja Polska".

Zarząd Fundacji konsekwentnie prowadząc "przejrzystą" gospodarkę finansową regularnie przedstawia Państwu informację o dokonanych darowiznach w 2015r.

Fundacja zgodnie z formalnymi wymogami każdego roku składa sprawozdania finansowe do Pierwszego Urzędu Skarbowego w Warszawie oraz sprawozdanie ze swojej działalności do Ministra Sprawiedliwości. Sprawozdanie do Ministra Sprawiedliwości Pana Zbigniewa Ziobro zostało złożone w dniu 23 listopada 2015r.

Fundacja na Rzecz Rozwoju Probacji "PROBARE" jest organizacją non - profit, a członkowie Zarządu Fundacji nie pobierają żadnego wynagrodzenia. Zarząd dokłada wszelkich starań by oszczędnie gospodarować powierzonymi środkami (posiadamy nieodpłatną siedzibę w centrum Warszawy, z uwagi na niższe koszty obsługą księgową i prowadzeniem strony internetowej zajmują się firmy spoza Warszawy, ograniczamy do niezbędnego minimum koszty podróży służbowych - posiedzenia Zarządu odbywają się z reguły w terminach posiedzeń KRK).

Funkcjonowanie Fundacji wymaga jednak ponoszenia niezbędnych kosztów. Realizacja naszych zamierzeń będzie wymagała dalszego wspierania finansowego Fundacji. Szczególnie wydanie publikacji o charakterze popularyzatorskim o kuratorskiej służbie sądowej. Dlatego zwracamy się z prośbą o dokonywanie kolejnych wpłat na rzecz Fundacji.

Dobrowolne wpłaty, służące realizacji celów Fundacji proszę wpłacać na konto:
Bank BGŻ nr konta 10 2030 0045 1110 0000 0265 5300
W tytule wpłaty proszę zaznaczać "darowizna" co ułatwi dokonywanie rozliczeń księgowych.


Z poważaniem
w imieniu Zarządu Fundacji

Andrzej Martuszewicz