AKTUALNOŚCI
 
 
Anglo-Polish Conference

 
W dniach 18-20 maja 2016r. w Londynie przebywała delegacja Ministerstwa Sprawiedliwości RP. Oprócz spotkań z władzami konsularnymi i nieformalnych konsultacji z przedstawicielami kancelarii adwokackich odbyła się przede wszystkim konferencja dotycząca możliwości współpracy w zakresie postępowań opiekuńczych.

Stronę polską reprezentowali sędzia Leszek Kuziak, kierujący w Ministerstwie Sprawiedliwości pracami związanymi z realizacją wniosków na podstawie rozporządzenia Rady WE Bruksela II bis, sędzia Agnieszka Wiśniewska-Kaluta pełniąca rolę tzw. sędziego łącznikowego wyznaczonego do współpracy z partnerami zagranicznymi w ramach Europejskiej Sieci Sądowniczej oraz dr Łukasz Kwadrans sądowy kurator rodzinny, delegat Krajowej Rady Kuratorów i członek zarządu Fundacji PROBARE.

Stronę brytyjską interesowały kwestie proceduralne i stosowanie prawa międzynarodowego, jednak nie do przecenienia była możliwość przybliżenia pracy kuratorów rodzinnych w Polsce i ich roli zarówno w postępowaniu wykonawczym (nadzory), jak w diagnostycznym (wywiady środowiskowe). Dla uczestników interesujące były kategorie spraw i metodyka wykonywanych czynności. Z uznaniem wskazywali na złożoność problematyki, jaką zajmują się polscy kuratorzy rodzinni, wielość i różnorodność wykonywanych zadań (a prezentacja, referat dotyczyły przede wszystkim spraw opiekuńczych z zasygnalizowaniem jedynie postępowań w sprawach nieletnich czy o leczenie odwykowe przeciwalkoholowe). Nie do przecenienia była możliwość wymiany doświadczeń i rozmowy w kuluarach. Podkreślano odmienność systemu brytyjskiego i polskiego, jednak możliwości korzystania z narzędzi diagnostycznych i wywiadów sporządzanych przez polskich kuratorów rodzinnych. Uczestnicy konferencji dostrzegli zarówno wagę i trud wykonywanych zadań przez polskich kuratorów rodzinnych, jak i niebezpieczeństwa, zagrożenia podczas realizacji tych czynności.

Spotkanie było na pewno ważne i stało się platformą wymiany doświadczeń, propozycji współpracy w wielu obszarach, miało również charakter edukacyjny dla obu stron w celu wzajemnego poznania specyfiki systemów i postępowań.

Cieszyć powinien fakt, że dostrzeżono potrzebę udziału przedstawiciela kuratorskiej służby sądowej, co dało możliwość prezentacji naszej grupy zawodowej i zaznaczenia jej miejsca w systemie.

więcej informacji:
http://www.londyn.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/konferencja_nt__wspolpracy_sadow_polskich_...


PLIKI DO POBRANIA: