AKTUALNOŚCI
 
 
Współczesne tendencje w resocjalizacji

 

WSPÓŁCZESNE TENDENCJE W RESOCJALIZACJI”
 – sprawozdanie z II międzynarodowej konferencji naukowej, Cieszyn 2016

W dniach 9-10 maja 2016 r. w centrum konferencyjnym Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego odbyła się II międzynarodowa konferencja nt. „Współczesne tendencje w resocjalizacji”. Konferencja została zorganizowana we współpracy z licznymi ośrodkami naukowymi z Polski i z zagranicy oraz  organizacjami pozarządowymi, w tym  Fundacją na Rzecz Rozwoju Probacji „PROBARE”, a patronat honorowy nad tym wydarzeniem objął Minister Sprawiedliwości.

Konferencję otworzył Dziekan Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji prof. dr hab. Zenon Gajdzica. Pierwszy dzień konferencji poświęcony był współczesnym tendencjom w teorii i badaniach w obrębie resocjalizacji, profilaktyki, probacji i terapii.

Obradom plenarnym w pierwszej części spotkania przewodniczyła prof. Pedagogium WSNS, dr hab. Beata Maria Nowak. Swoim wystąpieniem nt.  „Probacyjna sprawiedliwość karząca facylitacją procesu dezintegracji pozytywnej dynamizmów osobowościowych u sprawców zachowań eksternalizacyjnych” prof. zw. dr hab. Andrzej Bałandynowicz wprowadził uczestników w tematykę konferencji, wskazując przy tym na nieudolność działań w sektorach zajmujących się dziećmi i młodzieżą niedostosowaną społecznie, a także luki wymiaru sprawiedliwości. Kolejno swoje wystąpienia przedstawili dr Sławomir Stasiorowski ukazując stan obecny i strategię zmian w zakresie readaptacji społecznej osadzonych w polskim systemie penitencjarnym. Natomiast prof. UJK, dr hab. Anna Kieszkowska omówiła emergentny dynamizm procesu resocjalizacji w inkluzyjno-katalaktycznym modelu. Pierwszą część obrad zamykał dr hab. Marek Rembierz, który podjął ciekawy interdyscyplinarny problem wartości w resocjalizacji oraz kategorii podmiotowości.

Drugiej części obrad plenarnych przewodniczyła prof. UJK, dr hab. Anna Kieszkowska.

W wystąpieniu zatytułowanym „Idea i teoria klasteringu w projektowaniu i organizacji działań readaptacyjno – reintegracyjnych” prof. Pedagogium WSNS, dr hab. Beata Maria Nowak zwróciła uwagę na przyczynę niesprawności systemu postpenitencjarnego, mianowicie  „wadliwą strukturę i organizację działań pomocowych, w której nie ma miejsca na pełne wykorzystanie kapitału ludzkiego i społecznego” – proponując wobec powyższego system readaptacji oparty na  klastrach, dzięki czemu można wykorzystać  w podejmowanych działaniach zarówno zasoby indywidualne, jak i kapitał społeczny.

Z kolei prof. UKSW, dr hab. Anna Fidelus zaprezentowała wykład nt. „Zasoby osobiste, rodzinne i społeczne wychowanków młodzieżowych ośrodków socjoterapii – raport z badań i koncepcja modelu społeczno-przestrzennej resocjalizacji”, w którym to zwróciła szczególną uwagę na zjawiska i mechanizmy społeczne mające miejsce w środowisku lokalnym, do którego wychowankowie powinni być przygotowywani, zgodnie z zaproponowanym modelem resocjalizacji społeczno-przestrzennej.

Następnie głos zabrała podinsp. Dorota Pater - Naczelnik Wydziału Profilaktyki Biura Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji w Warszawie. W wystąpieniu zatytułowanym „Policja a system profilaktyki społecznej”, wskazała szereg działań podejmowanych przez Policję, szczególnie w ramach szeroko rozumianej edukacji dla bezpieczeństwa.

Tę część obrad plenarnych zamknęło wystąpienie dr Aleksandry Pyrzyk-Kuta, która prezentowała działania twórcze młodzieży niedostosowanej społecznie w prezentacji filmu dokumentującego działania teatralne.

Popołudniu odbyły się trzy równoległe sekcje, w których prezentowano wyniki badań i doświadczenia w zakresie systemu penitencjarnego, systemu probacji oraz resocjalizacji dzieci i młodzieży w warunkach międzykulturowości. Był to czas na wymianę poglądów i na dyskusję wokół teorii i praktycznych rozwiązań.

Drugi dzień konferencji poświęcony został współczesnym tendencjom w praktyce resocjalizacyjnej, a dedykowany był zarówno środowiskom akademickim, jak i praktykom – funkcjonariuszom Służby Więziennej, Kuratorskiej Służby Sądowej, a także pedagogom i studentom. Uczestników szczególnie zainteresował wykład prof. PhDr. Mgr. Pavel Mühlpachr, Ph.D. z Univerzita Pardubice, który przedstawiał koncepcję systemu więziennictwa w Republice Czeskiej do 2020r., zarówno ciekawe rozwiązania, jak i bieżące trudności. Kolejno swoje wystąpienia wygłosili: mgr Łukasz Koperski – o nowych trendach w pracy socjalnej i poradnictwie, dr Anna Janus-Dębska, która temat swojego wystąpienia zaprezentowała w formie intrygującego pytania: Zawód kuratora sądowego: ,,praca…, misja…, pasja…, przygoda…?", również kolejne wystąpienie Pań:  dr Marta Petrykowskiej i mgr Katarzyny Piotrowskiej dotyczyło zagadnień związanych z metodyką pracy kuratora sądowego dla dorosłych w środowisku wiejskim.Na koniec swoją prezentacjęprzedstawili dr Paweł Witek i lic. Joanna Czapka, mówiąc o Stowarzyszeniu Katolicki Ruch Antynarkotyczny „KARAN”- Oddział Rzeszów w działaniach terapeutycznych i socjalnych względem osób uzależnionych.

Ważnym punktem konferencji była prezentacja lokalnych instytucji pozarządowych realizujących swoje zadania w zakresie terapii, resocjalizacji, interwencji, pomocy, które reprezentowali: mgr Magdalena Fornal - Ośrodek Pomocy Ofiarom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Gliwicach, mgr Monika Pleszewska - Katolicki Ośrodek Wychowania i Terapii Młodzieży „Nadzieja” w Bielsku-Białej, mgr Danuta Nowak– Ośrodek Readaptacyjny Śląskiej Fundacji „Błękitny Krzyż” w Bielsku-Białej.

W ramach konferencji zaproponowano uczestnikom 6 warsztatów tematycznych prowadzonych przez – dr Annę Glińską Lachowicz, dr Szymona Gadawę, mgr Annę Gaweł, mgr Dominika Borowska-Stasica, asp. Tomasz Pszczółka, kpt. Krzysztof Jachim i kpt. Przemysław Stęczniewski.

Na koniec konferencji w świat cyberprzemocy oraz prawnych uwarunkowań cyberprzestępstw wprowadził uczestników konferencji asp. Tomasz Pszczółka (KPP Cieszyn).

Konferencja skupiła w trakcie dwóch dni obrad ponad 120 uczestników, w tym przedstawicieli czołowych środowisk akademickich z Polski, zagranicznych gości, przedstawicieli instytucji i organizacji zajmujących się kwestiami przestępczości, bezpieczeństwa, niedostosowania społecznego i zachowań ryzykownych. Planowane jest upowszechnienie prezentowanych podczas paneli i w sekcjach zagadnień w monografii naukowej i w czasopiśmie naukowym. Szczegółowy program tego minionego wydarzenia oraz fotorelacja w załączeniu.

W imieniu organizatorów serdecznie dziękujemy za obecność i merytoryczne spotkanie,
dr Ilona Fajfer-Kruczek
dr Łukasz Kwadrans