AKTUALNOŚCI
 
 
Spotkanie reprezentantów Fundacji, przedstawicieli kuratorów okręgu warszawsko-praskiego ze Stowarzyszeniem Samopomocy Bursa im. H. Ch. Kofoeda.

 
W dniu 23 września 2016 roku, z inicjatywy Fundacji na Rzecz Rozwoju Probacji "Probare", odbyło się spotkanie reprezentantów Fundacji, przedstawicieli kuratorów okręgu warszawsko-praskiego ze Stowarzyszeniem Samopomocy Bursa im. H. Ch. Kofoeda.

W spotkaniu wzięli udział:

  • Pan Andrzej Martuszewicz - Prezes Fundacji "Probare" i członek Zarządu Stowarzyszenia Samopomocy Bursa;
  • Pani Elżbieta Zwierz - Dyrektor i Członek Zarządu Stowarzyszenia Samopomocy Bursa;
  • Pani Anna Janus-Dębska, Kurator Okręgowy Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie;
  • Pani Violetta Duda - Zastępca Kuratora Okręgowego Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie;
  • Pani Aneta Drążewska-Tkaczyk - Kierownik IV Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie IV Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie;
  • Pani Ilona Potentas - Kurator zawodowy IV ZKSS Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie;
  • Pani Joanna Wiediger-Suliborska - pracownik socjalny;
  • Pani Wanda Chyrczakowska - specjalista ds. Uzależnień;
  • Pan Paweł Taras - Kierownik programu w Klubie Abstynenckim działającym w ramach Stowarzyszenia.

Celem spotkania było nawiązanie współpracy w związku z wpisaniem Stowarzyszenia Bursa im. H. Ch. Kofoeda do wykazu podmiotów, w których osoby skazane na karę ograniczenia wolności mogą wykonywać prace na cele społeczne.

Powyższa inicjatywa wpisuje się w statutowe cele Fundacji "Probare" tzn. "Rozwój idei probacji w zakresie propagowania i rozwoju kar nieizolacyjnych, alternatywnych oraz nowoczesnych rozwiązań resocjalizacyjnych i wychowawczych". Fundacja "Probare" realizuje wymienione cele, między innymi poprzez współpracę z władzami rządowymi, samorządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.

Stowarzyszenie im. H. Ch. Kofoeda, tym działaniem, włączyło się w proces resocjalizacji osób skazanych na kary wolnościowe. Cel ten jest zbieżny z misją ww. Stowarzyszenia, którą jest tworzenie warunków do rozwoju w oparciu o pomoc do samopomocy, które wyzwalając siły i aktywność osób, z różnych powodów niezdolnych do samodzielnego życia - stanowi ofertę pozwalającą tym osobom, na ponowne odzyskanie równowagi wewnętrznej i ponowne włączenie się w główny nurt życia społecznego i ekonomicznego.
Skazani wykonując orzeczone przez sąd prace na cele społeczne, będą mieli możliwość odczucia swojej użyteczności dla społeczności lokalnej i zadośćuczynienia za popełnione czyny karalne, rozwinąć wrażliwość na innych ludzi potrzebujących pomocy, nauczyć się wychodzenia z biernej postawy, zdobyć umiejętności i kwalifikacje niezbędne do podjęcia pracy i utrzymania się na rynku pracy, odbudowywać wiarę we własne siły.

Stowarzyszenie Samopomocy zostało powołane do życia 17 grudnia 1997 r. na zebraniu założycielskim - przez członków założycieli, którzy stanowili grupę uczestniczącą w szkoleniu w Kofoeds Skole w Kopenhadze. Zarejestrowane w Sądzie Wojewódzkim postanowieniem z dnia 07 kwietnia 1998 roku. 29 października 1998 r. na siedzibę Stowarzyszenia zostały przekazane zdewastowane budynki przez PGR - Bródno - w formie "Umowy Użyczenia Nieruchomości". Stowarzyszenie zostało wpisane do KRS 23 listopada 2001 roku. Od 09 kwietnia 2005 r. jest organizacją pożytku publicznego. Model pracy socjalnej Stowarzyszenia opiera się na socjopedagogicznych założeniach Szkoły Kopenhaskiej - kadra Stowarzyszenia uczestniczyła w szkoleniach w Szkole Kofoeda w Kopenhadze.

Wśród założycieli jest Margareta Kępińska Jakobsen wieloletni współpracownik Duńskiego Komitetu Helsińskiego, mająca wielkie zasługi dla wspierania pozytywnych przekształceń polskiego więziennictwa, kurateli i zakładów poprawczych./Fundacja "Probare" wspołpracuje z Margareta Kępińską Jakobsen tworząc program wyjazdów studyjnych dla kuratorów do Danii/

Działania Stowarzyszenia prowadzone są w ścisłej współpracy z innymi organizacjami pozarządowymi, ośrodkami pomocy społecznej, instytucjami publicznymi i prywatnymi, którym bliska jest pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym.