AKTUALNOŚCI
 
 
Narada szkoleniowa Horyzonty resocjalizacji

 
W dniu 10 maja 2017r. na terenie Schroniska dla Nieletnich i Zakładu Poprawczego w Warszawie - Falenicy odbyła się narada szkoleniowa Horyzonty resocjalizacji. Oddziaływania resocjalizacyjne na nieletnich w nurcie inkluzji społecznej, której organizatorem było Schronisko dla Nieletnich i Zakład Poprawczy w Warszawie – Falenicy oraz Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie.

W wydarzeniu uczestniczyli Sędziowie Wydziałów Cywilnych Sądu Okręgowego Warszawa - Praga w Warszawie, Sędziowie Wydziałów Rodzinnych i Nieletnich Sądów Rejonowych, Kuratorzy Okręgowi SOWP, kierownicy i kuratorzy Zespołów Kuratorskiej Służby Sądowej w okręgu Sądu Okręgowego Warszawa - Praga w Warszawie, przedstawiciele Komendy Głównej Policji, przedstawiciele Fundacji na Rzecz Rozwoju Probacji PROBARE oraz Dyrekcja i pracownicy Schroniska dla Nieletnich i Zakładu Poprawczego w Warszawie-Falenicy. Wśród zaproszonych gości znaleźli się również Pani Luiza Sałapa Zastępca Dyrektora Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich Ministerstwa Sprawiedliwości oraz przedstawiciel świata nauki prof. dr hab. Marek Konopczyński.

Podejmowane tematy dotyczyły m.in. orzecznictwa sądowego – postępowania w sprawach nieletnich, przestępczości nieletnich w świetle statystyk policyjnych, opiniowania psychologicznego i pedagogicznego w sprawach nieletnich, a kierunków oddziaływań terapeutyczno-resocjalizacyjnych, ośrodków kuratorskich – jako szansy na resocjalizację nieletnich w środowisku lokalnym, oferty resocjalizacyjnej zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich na przykładzie Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Warszawie- Falenicy .

Uczestnicy narady mieli sposobność zapoznania się z wypowiedziami byłych wychowanek dotyczącymi Ich startu w dorosłość. Podczas wydarzenia była również możliwość zwiedzania placówki, spotkania z pracownikami i wychowankami. Podsumowanie narady zakończył występ artystyczny wychowanek i wychowawców.

Pracownicy Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Falenicy od lat podejmują wiele konkretnych działań w kierunku efektywnej resocjalizacji, która dziś wymaga globalnego spojrzenia na jednostkę w mikrosystemie, lub stworzenia określonych sytuacji, aby mogła do niego powrócić. W podejmowanych działaniach widoczna jest indywidualność, motywacja, zaangażowanie, odpowiedzialność czy też wsparcie w trudnych sytuacjach jako predyktory warunkujące pozytywną reintegrację społeczną.

Pan Andrzej Martuszewicz, Prezes Fundacji PROBARE, od wielu lat współpracuje z Zakładem Poprawczym i Schroniskiem dla Nieletnich w Falenicy, podobnie jak inni kuratorzy. W przeszłości we współpracy z Panem Adamem Gutenbergiem, Kierownikiem Ośrodka Kuratorskiego w Warszawie, istniejącego już ponad 40 lat oraz Romualdem Sadowskim, Dyrektorem Schroniska, organizowali spotkania młodzieży z Kuratorskich Ośrodków w formie zawodów sportowych czy wspólnych obchodów np. Dnia Dziecka w Falenicy.
Wspólnie z Dyrektorem Romualdem Sadowskim, podejmowali szereg inicjatyw (jak np. założenie Stowarzyszenie Samopomocy im CH.H.Kofoeda) w kierunku odpowiedzialnego usamodzielniania Wychowanek i Wychowanków Zakładów Poprawczych.

Na stronach internetowych Organizatorów można zapoznać się z szerszą informacją na temat tego wydarzenia, jak i obszerną galerią zdjęć, linki poniżej: