AKTUALNOŚCI
 
 
Fundacja "Probare" w pracach parlamentarnych

 
Jedną z form działalności Fundacji Na Rzecz Rozwoju Probacji "PROBARE" jest aktywność na forum Parlamentu, gdzie propagujemy kary wolnościowe, ideę probacji oraz wspieramy dobre rozwiązania związane z ochroną rodziny i praw dziecka. Przedstawiciele Zarządu Fundacji są zapraszani do pracy w różnych komisjach parlamentarnych.

1/ W dniu 30 maja 2017r. Prezes Fundacji Pan Andrzej Martuszewicz wziął udziału w Posiedzeniu Komisji Rodziny Polityki Senioralnej i Społecznej Senatu RP. Posiedzenie prowadzone przez Senatora Antoniego Szymańskiego Zastępcę Przewodniczącego tej komisji poświęcone było działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2016. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak poinformował, że w dniu dzisiejszym w Jego Biurze rozpoczyna pracę Zespół, którego zadaniem będzie próba "standaryzacji działań Ośrodków Kuratorskich". Andrzej Martuszewicz w swoim wystąpieniu podkreślił dobrą współpracę Kuratorów Sądowych z Biurem Rzecznika i samym Rzecznikiem Praw Dziecka.

Wypowiedź A.Martuszewicza ; …………….


2/ W dniu 5 lipca 2017 roku Pan Andrzej Martuszewicz wziął udział w Posiedzeniu Komisji Szkolnictwa, Nauki i Sportu Senatu RP. Tematem przewodnim posiedzenia komisji było przestrzeganie praw dziecka. Przedstawiona została "Informacja o działalności Rzecznika Praw Dziecka wraz z uwagami o przestrzeganiu praw dziecka". Obrady prowadził Przewodniczący Komisji Pan Senator Kazimierz Wiatr. W posiedzeniu udział wziął Pan Profesor Marek Konopczyński.

Wypowiedź A.Martuszewicza ; …………….


3/ Pan Andrzej Martuszewicz w dniu 26.10.2017 roku uczestniczył w posiedzeniu podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o wykonywaniu niektórych czynności organu centralnego w sprawach rodzinnych z zakresu obrotu prawnego na podstawie Prawa Unii Europejskiej i umów międzynarodowych oraz o zmianie ustawy Kodeks Postępowania Cywilnego i niektórych innych ustaw. Upoważniony przez Przewodniczącego Krajowej Rady Kuratorów, zreferował złożone na piśmie przez KRK uwagi do tej ustawy. Zwrócił m.in. uwagę na konieczność ustalania z kuratorem sądowym terminu przeszukania pomieszczeń na zlecenie sądu, przez funkcjonariuszy Policji, w celu ustalenia miejsca pobytu osoby podlegającej przymusowemu odebraniu, aby termin ten był tożsamy z terminem wykonania orzeczenia o przymusowym odebraniu dziecka, przy jednoczesnej obecności uprawnionego bądź osoby lub przedstawiciela instytucji przez niego upoważnionej. Tylko w takim przypadku możliwe jest podjęcie przez kuratora sądowego próby wykonania orzeczenia o przymusowym odebraniu dziecka (dot. art. 598 11a kpc). Pan Andrzej Martuszewicz podczas posiedzenia reprezentował fundację PROBARE oraz Krajową Radę Kuratorów jako jej ekspert.

Wypowiedź A.Martuszewicza ; …………….