AKTUALNOŚCI
 
 
Posiedzenie Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zbadania zgodności z Konstytucją Ustawy o zmianie Ustawy o Kuratorach Sądowych Sygn. akt Kp 4/15

 
W dniu 5 października 2017r. odbyła się kolejna rozprawa Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wniosku Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej złożonego w trybie art. 122 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej o zbadanie zgodności: ustawy z dnia 9 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o kuratorach sądowych z art. 121 ust. 3 oraz art. 122 ust. 1 w związku z art. 7 i art. 95 ust. 1 Konstytucji. Na sali oprócz składu orzekającego jedyną obecną osobą był Prezes Fundacji PROBARE Andrzej Martuszewicz.

Było to już drugie posiedzenie Trybunału Konstytucyjnego w tej sprawie. Tym razem zapadł wyrok stwierdzający, że Ustawa z dnia 9 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o kuratorach sądowych jest niezgodna z art. 122 ust. 1 w związku z art. 121 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Przypomnijmy, że powyższa ustawa o zmianie ustawy o kuratorach sądowych miała na celu wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 grudnia 2014 (U2/14) poprzez uregulowanie na poziomie ustawy szczegółowego zakresu obowiązków zawodowego kuratora sądowego wobec kierownika zespołu kuratorskiej służby sądowej oraz uprawnień przyznanych kierownikowi zespołu wobec zawodowego kuratora sądowego. Prezydent nie podpisał w/w ustawy i skierował wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, w którym sformułował zarzut dotyczący naruszenia konstytucyjnych standardów procedury ustawodawczej w zakresie trybu rozpatrzenia przez Sejm poprawek senackich wniesionych do ustawy z 9 lipca 2015r. Analizując przebieg prac legislacyjnych, Prezydent wskazał na błędną formułę językową poddania pod głosowanie poprawek Senatu (Marszałek Sejmu poddała pod głosowanie przyjęcie poprawek Senatu, zamiast ich odrzucenie) oraz na błędną interpretację wyniku głosowania (Marszałek Sejmu stwierdziła, że Sejm odrzucił poprawki bezwzględną większością głosów, podczas gdy bezwzględna większość posłów opowiedziała się – zgodnie z formułą, jaką posłużyła się Marszałek Sejmu podczas głosowania – za ich przyjęciem). W efekcie w przedstawionym Prezydentowi do podpisu tekście ustawy z 9 lipca 2015 r. nie zostały uwzględnione przyjęte przez Sejm poprawki senackie.

Linki do informacji dotyczących przebiegu rozpraw oraz do treści ustawy i treści wyroku: