AKTUALNOŚCI
 
 
Obrady Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka

 
Prezes Fundacji PROBARE Andrzej Martuszewicz uczestniczył w dniu 13 grudnia 2017 r. w obradach Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, która rozpatrywała sprawozdanie Podkomisji Nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o wykonywaniu niektórych czynności organu centralnego w sprawach rodzinnych z zakresu obrotu prawnego na podstawie prawa Unii Europejskiej i umów międzynarodowych (druk nr 1827). 

 

Jest to ustawa niezwykle ważna, ponieważ określa zasady i tryb postępowania polskiego organu centralnego, polskich sądów oraz innych polskich organów w sprawach objętych aktami prawa międzynarodowego i wspólnotowego czyli:

  1. Europejskiej konwencji o uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń dotyczących pieczy nad dzieckiem oraz o przywracaniu pieczy nad dzieckiem.
  2. Konwencji dotyczącą cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę.
  3. Konwencji o jurysdykcji, prawie właściwym, uznawaniu, wykonywaniu i współpracy w zakresie odpowiedzialności rodzicielskiej oraz środków ochrony dzieci.
  4. Rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. dotyczącym jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej

Z uwagi na dotychczasowy brak uregulowań, w praktyce pojawiały się trudności w stosowaniu tych aktów zarówno przez polski organ centralny, jak i przez polskie sądy, a tym samym przez kuratorów rodzinnych, którzy wykonują czynności podczas kontaktów czy podczas odebrania dziecka, również w przypadku porwań rodzicielskich. Posługiwanie się jedynie wykładnią obowiązującego prawa mogło rodzić wątpliwości co do zasadności określonych działań. Pan Andrzej Martuszewicz wcześniej uczestniczył również w posiedzeniu podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia w/w projektu, której sprawozdanie było rozpatrywane, reprezentując fundację PROBARE jako jej prezes oraz Krajową Radę Kuratorów jako jej ekspert. Na posiedzeniu podkomisji w dniu 26.10.2017 roku, upoważniony przez Przewodniczącego KRK, zreferował złożone na piśmie przez KRK uwagi do tej ustawy. Zwrócił m.in. uwagę na konieczność ustalania z kuratorem sądowym terminu przeszukania pomieszczeń na zlecenie sądu, przez funkcjonariuszy Policji, w celu ustalenia miejsca pobytu osoby podlegającej przymusowemu odebraniu, aby termin ten był tożsamy z terminem wykonania orzeczenia o przymusowym odebraniu dziecka, przy jednoczesnej obecności uprawnionego bądź osoby lub przedstawiciela instytucji przez niego upoważnionej. Tylko w takim przypadku możliwe jest podjęcie przez kuratora sądowego próby wykonania orzeczenia o przymusowym odebraniu dziecka (dot. art. 598 11a kpc).

Poniżej link do wypowiedzi Pana Andrzeja Martuszewicza:

https://drive.google.com/open?id=1EQN3qEZYPx-Q1Ic3AcTeQKNDHLqSAzv_