AKTUALNOŚCI
 
 
Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Senatu RP

 
Andrzej Martuszewicz Prezes Fundacji PROBARE uczestniczył w dniu 13 lutego 2018 r. w posiedzeniu Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Senatu RP, poświęconej m.in. propozycji wpisania polityki państwa wobec młodzieży, jako podmiotu polityki rodzinnej. 

W trakcie obrad zasygnalizowane zostały problemy młodzieży związane ze współczesnymi zagrożeniami i problemami społecznymi oraz podjęta została próba określenia działań, w celu prawidłowego zdiagnozowania sytuacji młodzieży i zadań z tego wynikających zarówno dla  administracji państwowej, samorządowej jak i organizacji pozarządowych. Komisja wypracowała stanowisko, w którym postuluje o:

  • włączenie zintegrowanej polityki młodzieżowej do polityki rodzinnej jako jednego z jej istotnych zadań (na poziomie całego rządu i poszczególnych resortów),
  • podjęcie zorganizowanej współpracy o charakterze międzyresortowym, która stawiałaby w centrum młodzież jako podmiot, a nie poszczególne problemy z nią związane,
  • włączenie do współpracy różnych inicjatyw obywatelskich (fundacje, stowarzyszenia),
  • wypracowanie na poziomie regionalnym (samorządowo-rządowym) rozwiązań uwzględniających podejście zintegrowane, umożliwiające większą skuteczność przeciwdziałania różnym problemom i zagrożeniom przed jakimi stoi młodzież

PLIKI DO POBRANIA: