AKTUALNOŚCI
 
 
Jubileusz 35-lecia pracy naukowej 
prof. zw. dr hab. Marka Konopczyńskiego

 
W dniu 26 listopada 2018 r. na Uniwersytecie w Białymstoku odbyła się konferencja naukowa „Współczesne dylematy resocjalizacyjne – w stronę twórczej resocjalizacji”, podczas której dyskutowano o resocjalizacji i stanie badań nauki w perspektywie pedagogiki i pracy socjalnej oraz uczczono jubileusz 35 - lecia pracy naukowej prof. Marka Konopczyńskiego, autora metody pracy z młodzieżą zwanej twórczą resocjalizacją.

W konferencji udział wzięli wybitni przedstawiciele świata nauki: prof. Wiesław Ambrozik, prof. Andrzej Bałandynowicz, prof. Amadeusz Krause, prof. Barbara Kromolicka, prof. Zbyszko Melosik, prof. Bogusław Śliwerski oraz inni goście zajmujący się resocjalizacją, pedagogiką społeczną i pracą socjalną.
Podczas konferencji zaprezentowany został tom rozpraw naukowych autorów reprezentujących różne nauki społeczne i humanistyczne „Współczesne dylematy resocjalizacyjne w stronę twórczej resocjalizacji. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Markowi Konopczyńskiemu” red. nauk. W. Ambrozik, A. Kieszkowska, K. Sawicki.

Fundacja „PROBARE” reprezentowana była przez Andrzeja Martuszewicza – prezesa zarządu oraz dr Annę Janus – Dębską i dr. Łukasza Kwadransa – członków zarządu fundacji. Przedstawiciele Fundacji „PROBARE” wyrazili Panu Profesorowi wdzięczność i złożyli podziękowania w imieniu kuratorskiej służby sądowej za wieloletnią współpracę. Andrzej Martuszewicz w swoim wystąpieniu podkreślił rolę Pana Profesora we wspieraniu szeregu inicjatyw środowiska kuratorskiego o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim oraz opiekę naukową. Prof. Marek Konopczyńki będąc rektorem Wyższej Szkoły Nauk Społecznych „Pedagogium” w Warszawie włączył się w organizację Ogólnopolskiej Konferencji „Ośrodki Kuratorskie – szansa na resocjalizację nieletnich w środowisku lokalnym”, która odbyła się 10 maja 2012 r.

oraz II Kongresu Kuratorskiego „Kuratorzy sądowi w służbie społeczeństwu - efekty i oczekiwania”, który odbył się w dniach 25-26 września 2014 roku w Warszawie pod honorowym patronatem Ministra Sprawiedliwości.

O konferencji oraz o naukowym i prospołecznym charakterze działalności prof. Marka Konopczyńskiego przeczytać można na blogu prof. Bogusława Śliwerskiego – przewodniczącego Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN.

Wywiady z prof. Markiem Konopczyńskim